دوره و شماره: دوره 6، شماره 4 - شماره پیاپی 21، اسفند 1395، صفحه 1-147 
5. مروری بر زخم‌پوش‌های تجاری مدرن و معرفی چند زخم‌پوش جدید ترمیم زخم

صفحه 65-80

حدیث عالیپور؛ مجتبی کوشا؛ محمدجواد صراف شیرازی؛ علی جبالی