اصول اخلاقی انتشار مقاله

خط‌مشی‌ اخلاق انتشار این نشریه براساس اصول بین‌المللی کمیته  اخلاق انتشار (COPE) است. اعضای هیئت تحریریه و مشاوران علمی، سردبیر، نویسندگان، داوران، ویراستاران و خوانندگان هنگام همکاری با این نشریه باید این اصول اخلاقی را رعایت کنند. در صورت مشاهده هرگونه تخلف از سوی پژوهشگران، نشریه براساس قوانین بین‌المللی (COPE) برخورد می‌کند. مشروح اصول کمیته اخلاق انتشار در آدرس زیر دردسترس است: http://publicationethics.org

 

اصول اخلاقی
1ـ مسئولیت مطالب مندرج در مقاله بر عهده نویسنده یا نویسندگان مقاله علی الخصوص نویسنده مسئول مکاتبات است.
 
2ـ مقالات ارسالی به این مجله نباید قبلا در مجله دیگری اعم از خارجی و یا داخلی چاپ شده باشد (مگر در شکل خلاصه در سمینارها یا گردهمایی ها). ضمنا در مدت بررسی مقاله در این مجله نیز، نباید به مجله دیگری جهت بررسی چاپ ارسال شود.
 
3ـ حذف و یا اضافه کردن و یا تغییر ترتیب نویسندگان و همچنین تغییر نویسنده مسئول مکاتبات بعد از پذیرش نهائی مجاز نمی باشد.
 
4- نویسنده(گان) متعهد می شوند که آن بخش از مقاله که به منبعی ارجاع داده نشده، از نوشتار دیگری اخذ نشده و در صورت احراز هرگونه ادعایی مسولیت پاسخگویی بر عهده ایشان خواهد بود.
 
5- دفتر مجله در قبول، رد، چاپ و اصلاح ویراستاری مقالات آزاد است.
 

* در رابطه با لزوم رعایت اصول اخلاقی در نگارش مقالات و گزارش‌‌های علمی، مقاله ای در شماره ۶۲ نشریه مهندسی شیمی ایران چاپ شده است که مطالعه آن برای همه نویسندگان مفید است، متن کامل مقاله در لینک زیر قابل دسترسی است:

http://basparesh.ippi.ac.ir/data/basparesh/news/articlel1.pdf