فصلنامه علمی- ترویجی بسپارش (BASPARESH) - واژه نامه اختصاصی