اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

علی اکبر یوسفی

مهندسی پلیمر استاد، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

www.ippi.ac.ir
a.yousefiippi.ac.ir
0 21 48662448

سردبیر

حسن عربی

مهندسی پلیمر استاد، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

www.ippi.ac.ir
h.arabiippi.ac.ir
021-44787027

مدیر اجرایی

حسن عربی

مهندسی پلیمر استاد، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

www.ippi.ac.ir
h.arabiippi.ac.ir
02144787027

اعضای هیات تحریریه

مرتضی احسانی

مهندسی پلیمر استاد، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

www.ippi.ac.ir
m.ehsaniippi.ac.ir
02148662502

مهدی نوری

مهندسی نساجی دانشیار، دانشگاه گیلان

mnouri69guilan.ac.ir
01333690270

جلال برزین

مهندسی پلیمر استاد، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

www.ippi.ac.ir
j.barzinippi.ac.ir
02144787026

محمدحسین بهشتی

مهندسی پلیمر استاد، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

www.ippi.ac.ir
m.beheshtyippi.ac.ir
02148662098

شادی حسن آجیلی

مهندسی پلیمر دانشیار، دانشگاه شیراز

ajilishirazu.ac.ir
07136133797

وحید حدادی اصل

مهندسی پلیمر استاد - دانشگاه صنعتی امیرکبیر

haddadiaut.ac.ir
021-64542403

حسین بوهندی

مهندسی پلیمر دانشیار، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

ippi.ac.ir
h.boohendiippi.ac.ir
48662449

منوچهر خراسانی

مهندسی پلیمر استادیار، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

khorasani.maut.ac.ir

مهدی رزّاقی کاشانی

مهندسی پلیمر دانشیار، دانشگاه تربیت مدرس

mehdi.razzaghimodares.ac.ir

احمد رمضانی سعادت آبادی

مهندسی شیمی استاد، دانشگاه صنعتی شریف

ramazanisharif.edu
5431 6616

محمودمهرداد شکریه

مهندسی مکانیک استاد، دانشگاه علم و صنعت ایران

shokriehiust.ac.ir
77240540

حسن عربی

مهندسی پلیمر استاد، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

h.arabiippi.ac.ir
48662087

سپیده خوئی

شیمی استاد، دانشگاه تهران

khoeekhayam.ut.ac.ir
02161113301

اسماعیل قاسمی

مهندسی پلیمر استاد، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

www.ippi.ac.ir
i.ghasemiippi.ac.ir
48662299

محمد کریمی

مهندسی نساجی دانشیار، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

mkarimiaut.ac.ir
64542658

علیرضا مهدویان

مهندسی پلیمر استاد، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

www.ippi.ac.ir
a.mahdavianippi.ac.ir
48662051

قاسم نادری

مهندسی پلیمر استاد، پژوهشگاه پلیمر . پتروشیمی ایران

www.ippi.ac.ir
g.naderiippi.ac.ir
48662520

ویراستار

سلوی فرهنگ زاده

مهندسی شیمی کارشناس

ippi.ac.ir
s.farhangzadehippi.ac.ir
48662369

مدیر داخلی

آمنه رهبر

مهندسی پلیمر دکترای پلیمر

ippi.ac.ir
a.rahbarippi.ac.ir
48662203

صفحه آرا

آرزو میرقاسمی

شیمی کارشناس ارشد

www.ippi.ac.ir
a.mirghasemiippi.ac.ir
02148662276