فرایند پذیرش مقالات

فرایند پذیرش مقالات:

*مدت زمان تقریبی هر مرحله داخل پرانتز مشخص شده است.

     -         ثبت‌نام در سامانه و ارسال مقاله توسط مؤلف مسئول

   -          بررسی اولیه مقاله توسط کارشناسان مجله ( تا 3 روز پس از ثبت در سامانه)

   -         انتخاب داوران و ارسال مقاله برای داوری توسط سردبیر و هیئت تحریریه ( تا  یک هفته پس از تایید در مرحله قبل)

   -         بررسی مقاله توسط داوران و تکمیل فرم داوری (یک ماه)

   -         بررسی نظرهای داوران و پیشنهاد اصلاح مقاله به مؤلف با توجه به نظر داوران (تا 3 روز)

   -         اصلاح مقاله توسط مؤلف و ارسال مجدد آن (یک ماه)

   -         داوری نهایی و تعیین وضعیت مقاله (یک ماه)

   -         در صورت عدم نیاز به بازبینی مجدد مولف، قرارگرفتن مقاله‌­های پذیرفته‌شده در پایگاه مجله در بخش مقاله­‌های آماده انتشار

   -         اختصاص تعدادی از مقالات به یک شماره و مشخص‌شدن شماره صفحات

   -         انتشار نسخه چاپی مجله براساس برنامه زمان‌بندی

                           *   میانگین بازه زمانی داوری 20 روز و میانگین بازه زمانی پذیرش 100روز است.*