درباره نشریه

 

مراحل ثبت، بررسی، داوری و انتشار مقالات در فصلنامه علمی بسپارش برای نویسندگان رایگان است. کاربران بطور رایگان حق خواندن، دانلود، کپی و پرینت کل متن مقالات را تحت استاندارد

بینالمللیCreative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0)  دارند بدین معنا که در استفاده علمی و پژوهشی میبایست به مقاله مربوط ارجاع داده شود و

در استفاده صنعتی از ناشر (پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران) کسب اجازه شود.