فصلنامه علـمی «بسپارش» با هدف ترویج و ارتقای سطح دانش پلیمر در جامعه علمی در زمینه‌های مختلف

علوم و فنـاوری پلیمر و انعکاس آخرین یافته های علمی و صنعتی ایران و جهان و در راستـای ایجاد ارتباط

مناسب میان مراکز علمـی و صنعتی از سوی پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران منـتشر می شود. تمام مـراحل

ارسال مقاله، داوری و پذیرش، آنـلاین انجام می شود و دسترسی به مقالات منتشر شده کامـلا آزاد است. این

فصلنامه موضوعات زیر را در برمیگیرد:

 

      -  مقالات  ترویجی، آموزشی

      -  اخبار علمی، فناوری و پژوهشی

      -  معرفی مراکز پژوهشی و صنعتی ملی و بین المللی

      -  معرفی کتاب و پایگاه های تخصصی

      -  معرفی پایان ­نامه­ ها و سمینار های ملی و بین ­المللی

      -  واژه ­نامه پلیمر    

 

 

   موضوعات مورد علاقه برای دریافت مقاله:

 

      - سنتز و شناسایی انواع پلیمرها                                             

      - رئولوژی           

      - خواص مهندسی (لاستیک ها، پلاستیک ها، کامپوزیت ها)   

      - فراورش پلیمرها

      - زیست پلیمرها و پلیمرهای طبیعی        

      - سامانه های دارورسانی

      - و مباحث حوزه فناوری نانو در تمام موارد مزبور               

                                                                                                                                                                                                           

شماره جاری: دوره 10، شماره 4 - شماره پیاپی 37، زمستان 1399، صفحه 1-94 

1. مروری بر پیل‌های سوختی پلیمری

صفحه 3-15

جمال محمدیان؛ بهزاد شیرکوند هداوند


2. رئولوژی پلیمرهای بسیار پرشده

صفحه 16-30

محمد برغمدی؛ اسماعیل قاسمی


6. برآورد اقتصادی تولید سلول‌های خورشیدی پلیمری

صفحه 69-85

علی اکبر یوسفی؛ امیرحسین برنجچی؛ سمیرا فلاح دوست مقدم


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

مدیر مسئول سردبیر مدیر اجرایی ویراستار مدیر وب سایت
شاپا چاپی
2252-0449
شاپا الکترونیکی
2538-5445