اهداف و چشم انداز

فصلنامه "بسپارش" با هدف ترویج و ارتقایسطح دانش پلیمردر جامعه علمی در زمینه ­های مختلف علوم و فناوری پلیمر و انعکاس آخرین یافته­ های علمی و صنعتی ایران و جهان و در راستای ایجاد ارتبـاط

مناسب میان مراکـز علمی و صنعتی از سوی پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران منتشر می ­شود. ایـن فصلنامه، که طبق نامه شماره 3/18/225235  مورخ 1391/11/29 موفق به دریافت درجه اعتبار علمی-

ترویجی از کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور شده است، موضوعات زیر را در بر می­ گیرد:

 

-  مقالات  ترویجی و آموزشی

-  اخبار علمی، فناوری و پژوهشی

-  معرفی مراکز پژوهشی و صنعتی ملی و بین المللی

-  معرفی کتاب و پایگاه های تخصصی

-  معرفی پایان ­نامه­ ها و سمینار های ملی و بین ­المللی

-  واژه ­نامه پلیمر 

225235/18/3