فصلنامه علمی- ترویجی بسپارش (BASPARESH) - پرسش‌های متداول