مروری بر کاربرد کیتوسان در مهندسی بافت

نوع مقاله : سایر

نویسندگان

1 بخش شیمی، دانشکده علوم، دانشگاه شهید بهشتی

2 بخش شیمی، دانشگاه کاشان

3 بخش شیمی، دانشکده علوم، دانشگاه شیراز

چکیده

درسالهای اخیر، پیشرفتهای سریع فزایندهای در استفاده از مواد زیست فعال در کاربردهای مهندسی بافت

وجود داشته است. از این رو، تقاضای فزایندهای برای تهیه مواد با خواص فیزیکی، زیستی و مکانیکی مناسب و همچنین

رفتار تخریب قابل پیش بینی وجود داشته است. مواد مبتنی بر کیتوسان که از کیتین مشتق شده است یک پلیمر زیستی

منحصر به فرد است، خواص برجستهای از خود نشان میدهد و به دلیل خواص برجسته آنها مانند ضد باکتریایی،

شکلپذیری در ساختارهای مختلف و قابلیت ساخت با طیف گستردهای از مواد فعال زیستی، یک پلیساکارید غیر سمی،

علاوه بر زیستسازگاری و زیست تخریبپذیری، مواد زیست فعال ایده آلی هستند. خواص کیتوسان، مانند حلالیت

ضعیف آن در آب یا حلالهای آلی، میتواند استفاده از آن را برای یک کاربرد خاص محدود کند. یک راه عالی برای

بهبود یا ایجاد خواص جدید به کیتوسان، اصلاح شیمیایی زنجیره، عموما ًبا پیوند گروههای عاملی، بدون تغییر اسکلت

اولیه به منظور حفظ خواص اصلی است. کیتوسان یک پلیمر طبیعی از منابع تجدیدپذیر است که از سخت پوستان مانند

میگو صنایع غذایی دریایی به دست میآید. فراوانی طبیعی، مقرون به صرفه بودن توجه بسیاری از محققین را به دلیل

استفاده از آن به عنوان جایگزینی برای ساخت داربست درمهندسی بافت جلب کرده است. هدف این بررسی ارائه یک

نمای کلی از کیتوسان و مشتقهای کیتوسان مورد استفاده برای مهندسی بافت است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A review of the application of chitosan in tissue engineering

نویسندگان [English]

  • Milad Ghezelsofloo 1
  • Abdulhamid Dehghani 2
  • mehdi Sadat-Shojai 3
  • Soheila Ghasemi 3
1 Department of Chemistry, College of Science, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
2 Department of Chemistry, Kashan University
3 Department of Chemistry, College of Science, Shiraz University
چکیده [English]

In recent years, there have been rapid advances in the use of bioactive materials in tissue

engineering applications. Therefore, there has been an increasing demand to prepare materials with

suitable physical, biological, and mechanical properties as well as predictable degradation

behavior. Materials based on chitosan, which is derived from chitin, is a unique biopolymer, that

shows outstanding properties due to its exceptional properties such as antibacterial, plasticity in

different structures, and the ability to make with A wide range of bioactive substances, a non-toxic

polysaccharide, in addition to biocompatibility and biodegradability, are ideal bioactive

substances. The properties of chitosan, such as its poor solubility in water or organic solvents, can

limit its use for a specific application. An excellent way to improve or create new properties of

chitosan is to chemically modify the chain, generally by linking functional groups, without

changing the primary skeleton in order to preserve the original properties. Chitosan is a natural

polymer from renewable resources obtained from crustaceans such as shrimp. Due to its natural

abundance and cost-effectiveness, it has attracted the attention of many researchers due to its use

as an alternative to scaffold construction in tissue engineering. The purpose of this review is to

provide an overview of chitosan and chitosan derivatives used for tissue engineering.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Chitosan
  • Chitosan derivatives
  • Scaffolding
  • Tissue Engineering
  • Biocompatible