معرفی پایان نامه

چکیده

1- بررسی خواص ضد باکتری/ زیست تخریب پذیری و مکانیکی نخ بخیه نانو لیفی PGA/PLGA  (کارشناسی ارشد- دانشگاه صنعتی اصفهان)
2- سنتز کوپلیمر اتیلن با کومنومر اکریلاتی با استفاده از کاتالیزورLTM  (کارشناسی ارشد- پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران)
3- بررسی تخریب حرارتی فیلم های آمیخته پروتئین-پلیمر زیست تخریب پذیر و مطالعه کارایی نظریه های مختلف در بدست آوردن پارامترهای سینتیکی آن (دکتری- انشگاه تبریز)
4- تهیه و بررسی رفتار حافظه شکلی نانو کامپوزیت بر پایه پلی لاکتیک اسید (دکتری- پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران)
 


 

عنوان مقاله [English]

Thesis

https://irandoc.ac.ir/