دوره و شماره: دوره 5، شماره 3، آذر 1394، صفحه 1-112 
پلیمرهای درخت‌وار: خواص فیزیکی و کاربرد

صفحه 61-73

سمانه جعفری فرد؛ سعید باستانی؛ آتشه سلیمانی گرگانی؛ مرتضی گنجایی ساری


پلیمرشدن رسوبی: ویژگی ها و کاربردها

صفحه 74-89

مژگان میرزاطاهری؛ مریم دامغانی؛ مرضیه مقیسه؛ آناهیتا هماوند