دوره و شماره: دوره 5، شماره 2، شهریور 1394 
مروری بر سایش در لاستیک‌ها

صفحه 27-35

رسول اسمعیلی نیسیانی؛ روح اله باقری