دوره و شماره: دوره 5، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 112-1 
6. پلیمرشدن کوئوردیناسیونی a-اولفین ها با کاتالیزورهای فیلیپس

صفحه 43-57

مجید کریمی؛ آمنه رهبر؛ مرضیه حق وردی؛ مهدی نکومنش حقیقی؛ نعیمه بحری لاله


8. فناوری نانو در چقرمه سازی رزین های اپوکسی

صفحه 72-88

حسین عبداللهی؛ علی سلیمی؛ سمانه مقصودیان