نمایه کلیدواژه ها

ا

 • اتیلن وینیل استات چقرمه‌سازی پلیمر زیست‌تخریب‌پذیر PLA به‌وسیله آمیخته‌سازی با EVA [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 26-36]
 • ارگانیسم تراریخت مروری بر روش‌های تولید پلیمرهای طبیعی پلی‌هیدروکسی‌آلکانوات‌ با تکیه بر بهینه‌سازی بهره‌وری [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 48-58]
 • استحکام ضربه‌ای چقرمه‌سازی پلیمر زیست‌تخریب‌پذیر PLA به‌وسیله آمیخته‌سازی با EVA [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 26-36]
 • اصلاح سطحی ارزیابی ویژگی‌ها و عملکرد انواع غشا‌های پلیمری اصلاح‌شده با گرافن اکسید [دوره 10، شماره 4، 1399، صفحه 44-55]
 • اکسیدهای فلزی ساختار غشاهای نانوکامپوزیتی پلیمری مصرفی در تصفیه آب [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 59-70]
 • الکترولیت پلیمری مروری بر پیل‌های سوختی پلیمری [دوره 10، شماره 4، 1399، صفحه 3-15]
 • انرژی پاک مروری بر پیل‌های سوختی پلیمری [دوره 10، شماره 4، 1399، صفحه 3-15]
 • ایزوسیانات‌ها مروری کوتاه بر سازوکار‌های پخت گلیسیدیل آزید پلیمر (GAP) با عامل‌های پخت ایزوسیاناتی و بدون ایزوسیانات [دوره 10، شماره 1، 1399، صفحه 28-37]

ب

 • بازدارندگی شعله مروری بر کارایی بازدارنده‌های ‌‌شعله بی‌هالوژن برای پلی‌اولفین‌ها [دوره 10، شماره 3، 1399، صفحه 16-28]
 • برهم‌کنش پلیمرهای خودترمیم بر پایه برهم‌کنش‌های میزبان-مهمان میان سیکلودکسترین و انواع مختلف مولکول‌های مهمان [دوره 10، شماره 1، 1399، صفحه 47-58]
 • بستر روش‌های سنتز فیلم‌های نازک چارچوب‌های فلز-آلی روی سطح [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 13-25]
 • بسته بندی مروری بر فرآیند ترموفرمینگ و کاربردهای آن [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 37-47]
 • بیشینه کسر پرشدگی رئولوژی پلیمرهای بسیار پرشده [دوره 10، شماره 4، 1399، صفحه 16-30]
 • بی‌هالوژن مروری بر کارایی بازدارنده‌های ‌‌شعله بی‌هالوژن برای پلی‌اولفین‌ها [دوره 10، شماره 3، 1399، صفحه 16-28]

پ

 • پخت دینامیکی چقرمه‌سازی پلیمر زیست‌تخریب‌پذیر PLA به‌وسیله آمیخته‌سازی با EVA [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 26-36]
 • پلاستیک زیست‌تخریب‌پذیر مروری بر روش‌های تولید پلیمرهای طبیعی پلی‌هیدروکسی‌آلکانوات‌ با تکیه بر بهینه‌سازی بهره‌وری [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 48-58]
 • پلاستیک‌های گم‌شده پلاستیک‌های گم‌شده در دریا کجا هستند؟ [دوره 10، شماره 1، 1399، صفحه 19-27]
 • پلی‌اتیلن مروری بر کارایی بازدارنده‌های ‌‌شعله بی‌هالوژن برای پلی‌اولفین‌ها [دوره 10، شماره 3، 1399، صفحه 16-28]
 • پلی‌آلفااولفین سنتز و شناسایی مواد پایه ‌روغنی پلی‌آلفااولفینی یک‌جزئی [دوره 10، شماره 3، 1399، صفحه 65-75]
 • پلی‌اولفین‌‌ مروری بر کارایی بازدارنده‌های ‌‌شعله بی‌هالوژن برای پلی‌اولفین‌ها [دوره 10، شماره 3، 1399، صفحه 16-28]
 • پلی‌پروپیلن مروری بر کارایی بازدارنده‌های ‌‌شعله بی‌هالوژن برای پلی‌اولفین‌ها [دوره 10، شماره 3، 1399، صفحه 16-28]
 • پلی‌لاکتیک اسید چقرمه‌سازی پلیمر زیست‌تخریب‌پذیر PLA به‌وسیله آمیخته‌سازی با EVA [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 26-36]
 • پلیمر مروری بر کاربرد پلیمرها به منظور کاهش پسار در خطوط لوله افقی [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 3-12]
 • پلیمر سنتزی زیست‌پلیمرها در درمان آسیب‌های عصب محیطی [دوره 10، شماره 3، 1399، صفحه 52-64]
 • پلیمر طبیعی زیست‌پلیمرها در درمان آسیب‌های عصب محیطی [دوره 10، شماره 3، 1399، صفحه 52-64]
 • پلیمرشدن اولفین کاربرد شبیه‌سازی رایانه‌ای در کاتالیزگرهای پلی‌اولفینی از نوع زیگلر-ناتا [دوره 10، شماره 1، 1399، صفحه 59-69]
 • پلیمرهای بسیار پرشده رئولوژی پلیمرهای بسیار پرشده [دوره 10، شماره 4، 1399، صفحه 16-30]
 • پلیمرهای مهندسی رفتار خستگی پلیمر های مهندسی [دوره 10، شماره 3، 1399، صفحه 29-39]
 • پلی‌هیدروکسی‌آلکانوات‌ها مروری بر روش‌های تولید پلیمرهای طبیعی پلی‌هیدروکسی‌آلکانوات‌ با تکیه بر بهینه‌سازی بهره‌وری [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 48-58]
 • پلی‌هیدروکسی‌بوتیرات مروری بر روش‌های تولید پلیمرهای طبیعی پلی‌هیدروکسی‌آلکانوات‌ با تکیه بر بهینه‌سازی بهره‌وری [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 48-58]
 • پوشش‌های پلیمری ضدخوردگی مروری بر نانومواد دوبعدی برای پوشش‌های پلیمری ضدخوردگی [دوره 10، شماره 4، 1399، صفحه 56-68]
 • پیشرانه سبز مروری کوتاه بر سازوکار‌های پخت گلیسیدیل آزید پلیمر (GAP) با عامل‌های پخت ایزوسیاناتی و بدون ایزوسیانات [دوره 10، شماره 1، 1399، صفحه 28-37]
 • پیل سوختی پلیمری مروری بر پیل‌های سوختی پلیمری [دوره 10، شماره 4، 1399، صفحه 3-15]
 • پیل سوختی هیدروژنی مروری بر پیل‌های سوختی پلیمری [دوره 10، شماره 4، 1399، صفحه 3-15]
 • پیوند زیست‌پلیمرها در درمان آسیب‌های عصب محیطی [دوره 10، شماره 3، 1399، صفحه 52-64]
 • پیونده مروری کوتاه بر سازوکار‌های پخت گلیسیدیل آزید پلیمر (GAP) با عامل‌های پخت ایزوسیاناتی و بدون ایزوسیانات [دوره 10، شماره 1، 1399، صفحه 28-37]

ت

 • تترامر آلفااولفینی سنتز و شناسایی مواد پایه ‌روغنی پلی‌آلفااولفینی یک‌جزئی [دوره 10، شماره 3، 1399، صفحه 65-75]
 • ترکچه‌زایی سازوکارهای شکست پلیمرهای پرشده با ذرات [دوره 10، شماره 1، 1399، صفحه 38-46]
 • ترموفرمینگ مروری بر فرآیند ترموفرمینگ و کاربردهای آن [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 37-47]
 • تسلیم برشی سازوکارهای شکست پلیمرهای پرشده با ذرات [دوره 10، شماره 1، 1399، صفحه 38-46]
 • تصفیه آب ساختار غشاهای نانوکامپوزیتی پلیمری مصرفی در تصفیه آب [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 59-70]
 • تفکافت مروری کوتاه بر تفکافت مواد لیگنوسلولوزی به‌عنوان پلیمرهای طبیعی برای تولید محصولات با ارزش افزوده زیاد [دوره 10، شماره 3، 1399، صفحه 40-51]
 • تولید انبوه برآورد اقتصادی تولید سلول‌های خورشیدی پلیمری [دوره 10، شماره 4، 1399، صفحه 69-85]
 • تولید انرژی مروری بر پیل‌های سوختی پلیمری [دوره 10، شماره 4، 1399، صفحه 3-15]
 • تولید صنعتی پلاستیک زیستی مروری بر روش‌های تولید پلیمرهای طبیعی پلی‌هیدروکسی‌آلکانوات‌ با تکیه بر بهینه‌سازی بهره‌وری [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 48-58]

ج

 • جریان متلاطم مروری بر کاربرد پلیمرها به منظور کاهش پسار در خطوط لوله افقی [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 3-12]

چ

 • چارچوب فلز-آلی روش‌های سنتز فیلم‌های نازک چارچوب‌های فلز-آلی روی سطح [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 13-25]
 • چقرمگی شکست سازوکارهای شکست پلیمرهای پرشده با ذرات [دوره 10، شماره 1، 1399، صفحه 38-46]

ح

 • حباب ‌پیش‌رونده میکرو-نانوموتورهای خودپیش‌رونده کاتالیزی: 1- اصول و طراحی هندسی [دوره 10، شماره 4، 1399، صفحه 31-43]

خ

 • خطوط لوله مروری بر کاربرد پلیمرها به منظور کاهش پسار در خطوط لوله افقی [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 3-12]
 • خواص مکانیکی مروری کوتاه بر اصلاح میکروکپسول‌های پلی(اوره-فرمالدهید) برای بهبود کارایی سامانه‌های کامپوزیتی خودترمیمی [دوره 10، شماره 1، 1399، صفحه 3-18]
 • خود الکتروکوچ میکرو-نانوموتورهای خودپیش‌رونده کاتالیزی: 1- اصول و طراحی هندسی [دوره 10، شماره 4، 1399، صفحه 31-43]
 • خودترمیم پلیمرهای خودترمیم بر پایه برهم‌کنش‌های میزبان-مهمان میان سیکلودکسترین و انواع مختلف مولکول‌های مهمان [دوره 10، شماره 1، 1399، صفحه 47-58]
 • خودکوچ‌پخشی میکرو-نانوموتورهای خودپیش‌رونده کاتالیزی: 1- اصول و طراحی هندسی [دوره 10، شماره 4، 1399، صفحه 31-43]

د

 • دارورسانی میکرو-نانوموتورهای خودپیش‌رونده کاتالیزی: 1- اصول و طراحی هندسی [دوره 10، شماره 4، 1399، صفحه 31-43]
 • دریا پلاستیک‌های گم‌شده در دریا کجا هستند؟ [دوره 10، شماره 1، 1399، صفحه 19-27]

ر

 • رزیتان بخش جنبی [دوره 10، شماره 4، 1399، صفحه 86-94]
 • رسوب‌دهی روش‌های سنتز فیلم‌های نازک چارچوب‌های فلز-آلی روی سطح [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 13-25]
 • رفتار خستگی رفتار خستگی پلیمر های مهندسی [دوره 10، شماره 3، 1399، صفحه 29-39]
 • رنگ الوان بخش جنبی [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 71-77]
 • روش‌های اصلاح شیمیایی مروری کوتاه بر اصلاح میکروکپسول‌های پلی(اوره-فرمالدهید) برای بهبود کارایی سامانه‌های کامپوزیتی خودترمیمی [دوره 10، شماره 1، 1399، صفحه 3-18]
 • رونشینی روش‌های سنتز فیلم‌های نازک چارچوب‌های فلز-آلی روی سطح [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 13-25]
 • ریشه‌های تنفسی پلاستیک‌های گم‌شده در دریا کجا هستند؟ [دوره 10، شماره 1، 1399، صفحه 19-27]
 • رئولوژی رئولوژی پلیمرهای بسیار پرشده [دوره 10، شماره 4، 1399، صفحه 16-30]

ز

 • زیست‌رزین رزین‌ها، کامپوزیت‌ها و کوپلیمرهای برپایه هیومین؛ تبدیل محصولات جانبی کم‌ارزش فرایند زیست‌پالایش به مواد باارزش افزوده زیاد [دوره 10، شماره 3، 1399، صفحه 3-15]
 • زیست‌کامپوزیت رزین‌ها، کامپوزیت‌ها و کوپلیمرهای برپایه هیومین؛ تبدیل محصولات جانبی کم‌ارزش فرایند زیست‌پالایش به مواد باارزش افزوده زیاد [دوره 10، شماره 3، 1399، صفحه 3-15]
 • زیست‌کوپلیمر رزین‌ها، کامپوزیت‌ها و کوپلیمرهای برپایه هیومین؛ تبدیل محصولات جانبی کم‌ارزش فرایند زیست‌پالایش به مواد باارزش افزوده زیاد [دوره 10، شماره 3، 1399، صفحه 3-15]
 • زیست‌مواد شیمیایی مروری کوتاه بر تفکافت مواد لیگنوسلولوزی به‌عنوان پلیمرهای طبیعی برای تولید محصولات با ارزش افزوده زیاد [دوره 10، شماره 3، 1399، صفحه 40-51]

س

 • ساختار و خواص سنتز و شناسایی مواد پایه ‌روغنی پلی‌آلفااولفینی یک‌جزئی [دوره 10، شماره 3، 1399، صفحه 65-75]
 • سازوکار وادادگی رفتار خستگی پلیمر های مهندسی [دوره 10، شماره 3، 1399، صفحه 29-39]
 • سلول خورشیدی پلیمری برآورد اقتصادی تولید سلول‌های خورشیدی پلیمری [دوره 10، شماره 4، 1399، صفحه 69-85]
 • سوخت مروری کوتاه بر تفکافت مواد لیگنوسلولوزی به‌عنوان پلیمرهای طبیعی برای تولید محصولات با ارزش افزوده زیاد [دوره 10، شماره 3، 1399، صفحه 40-51]
 • سیکلودکسترین پلیمرهای خودترمیم بر پایه برهم‌کنش‌های میزبان-مهمان میان سیکلودکسترین و انواع مختلف مولکول‌های مهمان [دوره 10، شماره 1، 1399، صفحه 47-58]

ش

 • شبیه‌سازی مکانیک کوانتومی کاربرد شبیه‌سازی رایانه‌ای در کاتالیزگرهای پلی‌اولفینی از نوع زیگلر-ناتا [دوره 10، شماره 1، 1399، صفحه 59-69]
 • شرکت Eni بخش جنبی [دوره 10، شماره 3، 1399، صفحه 76-83]
 • شرکت لاستیک دنا بخش جنبی [دوره 10، شماره 3، 1399، صفحه 76-83]
 • شکست سازوکارهای شکست پلیمرهای پرشده با ذرات [دوره 10، شماره 1، 1399، صفحه 38-46]
 • شکست‌های ترد و چکش‌خوار سازوکارهای شکست پلیمرهای پرشده با ذرات [دوره 10، شماره 1، 1399، صفحه 38-46]
 • شیمی محاسباتی کاربرد شبیه‌سازی رایانه‌ای در کاتالیزگرهای پلی‌اولفینی از نوع زیگلر-ناتا [دوره 10، شماره 1، 1399، صفحه 59-69]

ط

 • طول عمر رفتار خستگی پلیمر های مهندسی [دوره 10، شماره 3، 1399، صفحه 29-39]

ظ

 • ظروف یکبار مصرف مروری بر فرآیند ترموفرمینگ و کاربردهای آن [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 37-47]

ع

 • عامل پخت مروری کوتاه بر سازوکار‌های پخت گلیسیدیل آزید پلیمر (GAP) با عامل‌های پخت ایزوسیاناتی و بدون ایزوسیانات [دوره 10، شماره 1، 1399، صفحه 28-37]
 • عصب محیطی زیست‌پلیمرها در درمان آسیب‌های عصب محیطی [دوره 10، شماره 3، 1399، صفحه 52-64]

غ

 • غشاهای پلیمری ساختار غشاهای نانوکامپوزیتی پلیمری مصرفی در تصفیه آب [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 59-70]
 • غشای پلیمری ارزیابی ویژگی‌ها و عملکرد انواع غشا‌های پلیمری اصلاح‌شده با گرافن اکسید [دوره 10، شماره 4، 1399، صفحه 44-55]
 • غلظت پلیمر مروری بر کاربرد پلیمرها به منظور کاهش پسار در خطوط لوله افقی [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 3-12]

ف

 • فراورش مروری بر فرآیند ترموفرمینگ و کاربردهای آن [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 37-47]
 • فرایند حلال‌گرمایی روش‌های سنتز فیلم‌های نازک چارچوب‌های فلز-آلی روی سطح [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 13-25]
 • فرایند ساخت برآورد اقتصادی تولید سلول‌های خورشیدی پلیمری [دوره 10، شماره 4، 1399، صفحه 69-85]

ک

 • کاتالیزگر زیگلر-ناتا کاربرد شبیه‌سازی رایانه‌ای در کاتالیزگرهای پلی‌اولفینی از نوع زیگلر-ناتا [دوره 10، شماره 1، 1399، صفحه 59-69]
 • کامپوزیت‌های پلیمری مروری کوتاه بر اصلاح میکروکپسول‌های پلی(اوره-فرمالدهید) برای بهبود کارایی سامانه‌های کامپوزیتی خودترمیمی [دوره 10، شماره 1، 1399، صفحه 3-18]
 • کاهش پسار مروری بر کاربرد پلیمرها به منظور کاهش پسار در خطوط لوله افقی [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 3-12]
 • کوربیون بخش جنبی [دوره 10، شماره 4، 1399، صفحه 86-94]

گ

 • گازشدن مروری کوتاه بر تفکافت مواد لیگنوسلولوزی به‌عنوان پلیمرهای طبیعی برای تولید محصولات با ارزش افزوده زیاد [دوره 10، شماره 3، 1399، صفحه 40-51]
 • گرافن اکسید ارزیابی ویژگی‌ها و عملکرد انواع غشا‌های پلیمری اصلاح‌شده با گرافن اکسید [دوره 10، شماره 4، 1399، صفحه 44-55]
 • گرانروکشسان غیرخطی رئولوژی پلیمرهای بسیار پرشده [دوره 10، شماره 4، 1399، صفحه 16-30]
 • گلیسیدیل آزید پلیمر مروری کوتاه بر سازوکار‌های پخت گلیسیدیل آزید پلیمر (GAP) با عامل‌های پخت ایزوسیاناتی و بدون ایزوسیانات [دوره 10، شماره 1، 1399، صفحه 28-37]

ل

 • لوله‌های عصبی زیست‌پلیمرها در درمان آسیب‌های عصب محیطی [دوره 10، شماره 3، 1399، صفحه 52-64]

م

 • مانگرو پلاستیک‌های گم‌شده در دریا کجا هستند؟ [دوره 10، شماره 1، 1399، صفحه 19-27]
 • محصولات جانبی زیست‌پالایش رزین‌ها، کامپوزیت‌ها و کوپلیمرهای برپایه هیومین؛ تبدیل محصولات جانبی کم‌ارزش فرایند زیست‌پالایش به مواد باارزش افزوده زیاد [دوره 10، شماره 3، 1399، صفحه 3-15]
 • مدل‌های ریاضی رئولوژی پلیمرهای بسیار پرشده [دوره 10، شماره 4، 1399، صفحه 16-30]
 • معرفی پایان نامه بخش جنبی [دوره 10، شماره 1، 1399، صفحه 70-76]
 • معرفی شرکت بخش جنبی [دوره 10، شماره 1، 1399، صفحه 70-76]
 • معرفی کتاب بخش جنبی [دوره 10، شماره 1، 1399، صفحه 70-76]
 • مقاومت خستگی رفتار خستگی پلیمر های مهندسی [دوره 10، شماره 3، 1399، صفحه 29-39]
 • مواد برآورد اقتصادی تولید سلول‌های خورشیدی پلیمری [دوره 10، شماره 4، 1399، صفحه 69-85]
 • مواد پلاستیکی مروری بر فرآیند ترموفرمینگ و کاربردهای آن [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 37-47]
 • مواد خودترمیم مروری کوتاه بر اصلاح میکروکپسول‌های پلی(اوره-فرمالدهید) برای بهبود کارایی سامانه‌های کامپوزیتی خودترمیمی [دوره 10، شماره 1، 1399، صفحه 3-18]
 • مواد لیگنوسلولوزی مروری کوتاه بر تفکافت مواد لیگنوسلولوزی به‌عنوان پلیمرهای طبیعی برای تولید محصولات با ارزش افزوده زیاد [دوره 10، شماره 3، 1399، صفحه 40-51]
 • میزبان-مهمان پلیمرهای خودترمیم بر پایه برهم‌کنش‌های میزبان-مهمان میان سیکلودکسترین و انواع مختلف مولکول‌های مهمان [دوره 10، شماره 1، 1399، صفحه 47-58]
 • میکرو-نانوموتورهای پلاتینی میکرو-نانوموتورهای خودپیش‌رونده کاتالیزی: 1- اصول و طراحی هندسی [دوره 10، شماره 4، 1399، صفحه 31-43]
 • میکروپلاستیک پلاستیک‌های گم‌شده در دریا کجا هستند؟ [دوره 10، شماره 1، 1399، صفحه 19-27]
 • میکروکپسول‌های پلی(اوره-فرمالدهید) مروری کوتاه بر اصلاح میکروکپسول‌های پلی(اوره-فرمالدهید) برای بهبود کارایی سامانه‌های کامپوزیتی خودترمیمی [دوره 10، شماره 1، 1399، صفحه 3-18]

ن

 • نانوذرات چقرمه‌سازی پلیمر زیست‌تخریب‌پذیر PLA به‌وسیله آمیخته‌سازی با EVA [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 26-36]
 • نانوکامپوزیت ساختار غشاهای نانوکامپوزیتی پلیمری مصرفی در تصفیه آب [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 59-70]
 • نانوکامپوزیت ارزیابی ویژگی‌ها و عملکرد انواع غشا‌های پلیمری اصلاح‌شده با گرافن اکسید [دوره 10، شماره 4، 1399، صفحه 44-55]
 • نانومواد ساختار غشاهای نانوکامپوزیتی پلیمری مصرفی در تصفیه آب [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 59-70]
 • نانومواد دوبعدی مروری بر نانومواد دوبعدی برای پوشش‌های پلیمری ضدخوردگی [دوره 10، شماره 4، 1399، صفحه 56-68]
 • نظریه تابع چگالی کاربرد شبیه‌سازی رایانه‌ای در کاتالیزگرهای پلی‌اولفینی از نوع زیگلر-ناتا [دوره 10، شماره 1، 1399، صفحه 59-69]

و

 • وارونگی فاز ارزیابی ویژگی‌ها و عملکرد انواع غشا‌های پلیمری اصلاح‌شده با گرافن اکسید [دوره 10، شماره 4، 1399، صفحه 44-55]

ه

 • هزینه‌های مدول برآورد اقتصادی تولید سلول‌های خورشیدی پلیمری [دوره 10، شماره 4، 1399، صفحه 69-85]
 • هیدروژل پلیمرهای خودترمیم بر پایه برهم‌کنش‌های میزبان-مهمان میان سیکلودکسترین و انواع مختلف مولکول‌های مهمان [دوره 10، شماره 1، 1399، صفحه 47-58]
 • هیومین رزین‌ها، کامپوزیت‌ها و کوپلیمرهای برپایه هیومین؛ تبدیل محصولات جانبی کم‌ارزش فرایند زیست‌پالایش به مواد باارزش افزوده زیاد [دوره 10، شماره 3، 1399، صفحه 3-15]

ی

 • یک‌جزئی سنتز و شناسایی مواد پایه ‌روغنی پلی‌آلفااولفینی یک‌جزئی [دوره 10، شماره 3، 1399، صفحه 65-75]