مروری کوتاه بر سازوکار‌های پخت گلیسیدیل آزید پلیمر (GAP) با عامل‌های پخت ایزوسیاناتی و بدون ایزوسیانات

نوع مقاله : تالیفی

نویسندگان

1 دانشگاه جامع امام حسین (ع) - دانشکده و پژوهشکده فنی و مهندسی - گروه منهندسی شیمی

2 تهران- دانشگاه جامع امام حسین(ع)-دانشکده و پ‍‍‍‍‍‍ژوهشکده فنی و مهندسی– گروه مهندسی شیمی

چکیده

پیونده گلیسیدیل آزید پلیمر (GAP) از پیونده‌های پرانرژی با قابلیت استفاده در پیشرانه‌های جامد کامپوزیتی پرانرژی در آینده است. پیونده پلیمری پرانرژی غیرحساس از اجزای مهم پرانرژی در فرمول‌بندی‌های این پیشرانه‌هاست. پیونده‌های پلیمری به‌کار رفته در پیشرانه‌های جامد کامپوزیتی، معمولاً الاستومرهای پلی‌یورتانی شبکه‌ای‌شده هستند که ماتریس اتصال را برای اجزای جامد فرمول‌بندی مانند اکسنده‌ها و سوخت‌های فلزی به همراه نرم‌کننده و سایر افزودنی‌ها با مقادیر کم فراهم می‌کنند. خواص پرانرژی پیونده ناشی از گروه‌های آزیدویی است که در شرایط احتراق تجزیه شده و تبدیل به گاز نیتروژن می‌شوند. در مقاله حاضر، سازوکار پخت GAP با عوامل پخت ایزوسیاناتی و غیرایزوسیاناتی بررسی شده است. مطالعات نشان می‌دهد، نمونه‌های پخت‌شده با عوامل پخت ایزوسیاناتی و غیرایزوسیاناتی استحکام کششی و ازدیاد طول مطلوبی دارند. اما زمان پخت، متناسب با نوع عامل پخت به‌کار رفته تغییر می‌کند. GAP پخت‌شده با عامل پخت ایزوسیاناتی در حین نگه‌داری، پیشرفت ترک نشان می‌دهد، در حالی که نمونه GAP پخت‌شده با عامل پخت بدون ایزوسیانات (BPS)، پخت بهتر و محصولی بدون هرگونه حفره و حباب در حین نگه‌داری به‌دست می‌دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Brief Review on Glycidyl Azide Polymer (GAP) Curing Mechanisms by Isocyanate and Isocyanate-Free Curing Agents

نویسنده [English]

  • Nasser Karimi 2
1
2 Chemical Engineering Departement, Faculty of Engineering, Comprehensive University of Imam Hossein, Tehran, Iran
چکیده [English]

Glycidyl azide polymer (GAP) is one of the most active energetic binders used in high energy composite solid propellants in the future. An energetic insensitive polymeric binder is one of the most important ingredients in energetic composite propellants formulations. The polymeric binders used in composite solid propellants are usually cross linked polyurethane elastomers that provide a binding matrix for solids such as oxidizers and metal fuels with a plasticizer and other additives in small amounts. The energetic properties of the binder are due to the azido groups that decompos under combustion conditions and convert to nitrogen gas. In the present paper, the GAP curing mechanism with isocyanate and isocyanate-free curing agents have been investigated. Studies show that cured samples curing with isocyanate and isocyanate-free curing agents have good tensile strength and elongation but the curing time varies depending on the type of curing agent used. Cured GAP with isocyanate curing agent during storage shows cracking propagation, while GAp < br />sample cured with isocyanate-free curing agent (BPS) yields better curing without any cavities and bubbles during storage.

کلیدواژه‌ها [English]

  • curing agent
  • isocyanates
  • glycidyl azide polymer
  • binder
  • green propellant
1. Agawane N., Ravidra R., Rashmi M., Javaid A., and Mahadev T., Optimization of Curing Agents for Linear Difunctional Glycidyl Azide Polymer (GAP), with and without Isocyanate,
for Binder Applications, Cent. Eur. J. Energetic Mater., 15, 206-222, 2018.
2. Min B.S., Park Y.C., and Yoo J.C., A Study on the Triazole Crosslinked Polymeric Binder Based on Glycidyl Azide Polymer and Dipolarophile Curing Agents, Propellants Explos.
Pyrotech., 37, 59-68, 2012.
3. Provatas A., Energetic Polymers and Plasticisers for Explosive Formulations-A Review of Recent Advances, Defence Science and Technology Organisation Melbourne, Australia,
April 2000.
4. Nazare A., Asthana S., and Singh H.J., Glycidyl Azide Polymer (GAP)- An Energetic Component of Advanced Solid Rocket Propellants-A Review, J. Energ. Mater., 10, 43-63,
1992.
5. Frankel M., Frankel M.B., Grant L.R., and Flanagan J.E., Historical Development of Glycidyl Azide Polymer, J. Propul. Power, 8, 560-563, 1992.
6. Keicher T., Kuglstatter W., Eisele S., Wetzel T., and Krause H., Isocyanate-Free Curing of Glycidyl Azide Polymer (GAP) with Bis-Propargyl-Succinate (II), Propellants Explos. Pyrotech.,
34, 210-217, 2009.
7. Liu F., Li W., Wei L., and Zhao1 T., Bismaleimide Modified Bis Propargyl Ether Bisphenol a Resin: Synthesis, Cure, and Thermal Properties, J. Appl. Polym. Sci., 102, 3610-3615, 2006.
8. Landsem E., Jensen T.L., Kristensen T.E., Hansen F.K., Benneche T., and Unneberg E., Isocyanate-Free and Dual Curing of Smokeless Composite Rocket Propellants, Propellants Explos. Pyrotech., 38, 75-86, 2013.
9. Javni I., Zhang W., and Petrović Z.S., Effect of Different Isocyanates on the Properties of Soy-Based Polyurethanes, J. Appl. Polym. Sci., 88, 2912-2916, 2003.
10. Reed R. (Jr.), Triazole Cross-linked Polymers, US Pat. 6,103,029, 2000.
11. Keskin S. and Özkar S., Kinetics of Polyurethane Formation Between Glycidyl Azide Polymer and a Triisocyanate, J. Appl. Polym. Sci., 81, 918-923, 2001.
12. Manzara A.P. and Minn L.E., Azido Polymers Having Improved Burn Rate, US Pat. 5,681,904, 1997.
13. Ciaramitaro D. and Ridgecrest C., Triazole Cross-linked Polymers in Recyclable Energetic Compositions and Method of Preparing the Same, US Pat., 6,872,266, 2005.
14. Menke K., Heintz T., Schweikert W., Keicher T., and Krause H., Formulation and Properties of ADN/GAP Propellants, Propellants. Explos. Pyrotech., 34, 218-230, 2009.
15. Menke K., Heintz T., Schweikert, W., Keicher, T. and Krause, H., Approaches to ADN Propellants Based on Two Different Binder Systems, 39th International Annual Conference-
Fraunhofer Institute for Chemist Technologies, Fraunhofer, 15.1-15.14, June 24-27, 2008.
16. Rahm M., Malmström E., and Eldsäter C., Design of An Ammonium Dinitramide Compatible Polymer Matrix, J. Appl. Polym. Sci., 122, 1-11, 2011.
17. Hagen T.H., Jensen T.L., Unneberg E., Stenstrom Y.H., and Kristensen T.E., Curing of Glycidyl Azide Polymer (GAP) Diol Using Isocyanate, Isocyanate-Free, Synchronous Dual,
and Sequential Dual Curing Systems, Propellants Explos. Pyrotech., 40, 275-284, 2015.
18. Heintz T., Pontius H., and Leisinger K., Coating of Spherical ADN Particles., International Annual Conference, Fraunhofer Institute for Chemist Technologies, Fraunhofer, 70-79, June
26-29, 2007.
19. Pontius H., Bohn M., and Aniol J., Stability and Compatibility of a New Curing Agent for Binders Applicable with ADN Evaluated by Heat Generation Rate Measurements, International
Annual Conference, Fraunhofer, 129-134, June 24–27,  2007.
20. Cerri S., Manfred A.B., Menke K., and Galfetti L., Characterization of ADN/GAP-Based and ADN/Desmophen-Based Propellant Formulations and Comparison with AP Analogues, Propellants Explos. Pyrotech., 39, 192-204, 2014.