دوره و شماره: دوره 10، شماره 1 - شماره پیاپی 34، خرداد 1399 
4. سازوکارهای شکست پلیمرهای پرشده با ذرات

صفحه 38-46

سهیل خواجه پور-تادوانی؛ اسماعیل قاسمی


7. بخش جنبی

صفحه 70-76

تحریریه نشریه