دوره و شماره: دوره 10، شماره 3 - شماره پیاپی 36، آذر 1399، صفحه 1-83 
رفتار خستگی پلیمر های مهندسی

صفحه 29-39

اسماعیل قاسمی؛ ستار حسن پور؛ محسن نظریان؛ کیهان برخه؛ علی طالبی


زیست‌پلیمرها در درمان آسیب‌های عصب محیطی

صفحه 52-64

ابراهیم بهتویی؛ مژگان زندی؛ فهیمه عسکری؛ محمد پزشکی مدرس؛ محمد جواد فاطمی