ارزیابی ویژگی‌ها و عملکرد انواع غشا‌های پلیمری اصلاح‌شده با گرافن اکسید

نوع مقاله : تالیفی

نویسندگان

1 گروه بیوتکنولوژی صنعتی، پژوهشکده توسعه صنایع شیمیایی ایران، کرج، ایران

2 گروه شیمی و فرآیند، پژوهشگاه نیرو، تهران، ایران

چکیده

امروزه با رشد جمعیت، تقاضا برای آب شیرین در بخش خانگی و صنعتی به­طور چشمگیری در حال افزایش است. از گزینه­های مطرح مقابله با کم­آبی، توسعه سامانه­های مبتنی بر غشا مانند اسمز معکوس، نانوفیلتر، فرافیلترکردن و میکروفیلتر برای نمک­زدایی آب­های شور، لب­شور و تصفیه پساب است. بهبود عملکرد، طول عمر و سایر مشخصه­های غشا برای کاهش هزینه و مصرف انرژی سامانه­های تصفیه همواره از موضوعات مهمی است که در توسعه این فناوری­ها به آن­ها پرداخته می­شود. در دهه اخیر، گرافن اکسید برای اصلاح غشاهای متداول تصفیه آب و ساخت غشاهای نانوکامپوزیتی جدید بسیار مورد توجه قرار گرفته است. ورقه­های گرافن اکسید ساختار و خواص منحصر به­فردی دارند و با صرف هزینه کم در مقیاس تجاری قابل تولید هستند. از آنجا که وجود گروه­های عاملی مانند اپوکسی، هیدروکسیل و کربوکسیل در سطح گرافن اکسید باعث برهم­کنش قوی آن­ها با شبکه پلیمری می­شود، استفاده از این نانوورقه­ها در سطح و شبکه پلیمری می­تواند به بهبود استحکام مکانیکی، آب­دوستی و خاصیت ضدرسوبی غشا منجر ­شود. در نتیجه، عملکرد غشا در حذف آلاینده­ها و نمک­زدایی در سامانه­های میکروفیلتر، فرافیلتر، نانوفیلتر و اسمز معکوس بهبود می­یابد. در این مقاله، به انواع روش­های ساخت و اصلاح غشاهای پلیمری با گرافن اکسید شامل اصلاح سطحی غشای پلیمری و ساخت غشای نانوکامپوزیتی پرداخته شده است. چگونگی تاثیر گرافن اکسید بر عملکرد غشا و مشخصه­های سطحی و ساختار متخلخل آن نیز بحث و بررسی شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Properties and Performance of Polymeric Membrane Modified with Graphene Oxide

نویسندگان [English]

  • Seyedeh Masumeh Ghaseminezhad 1
  • Afsanehsadat Larimi 2
1 Iranian Institute of Research & Development in Chemical Industries, Academic Center for Education, Culture & Research (ACECR),
2 Chemical and Process Engineering Department, Niroo Research Institute, Tehran, Iran
چکیده [English]

N owadays, with population growth, the demand for fresh water is rising rapidly.
Development of membrane based systems such as reverse osmosis, nanofilteration,
ultrafilteration, and microfilteration is important strategy to reduce water scarcity.
Improving performance, life time and other properties of membranes are always important
issues to reduce cost and energy consumption of membrane based-water treatment system
and should be considered to develop membrane technologies. Recently, graphene oxide
has attracted great attention to modify relevant membranes and manufacture novel
nanocomposite membranes. Graphene oxide has unique structure and properties and can be
produce at commercial scale with low cost. Functional groups of graphene oxide including
hydroxyl, epoxy and carboxyl lead to strong interaction with polymeric matrix. Using
graphene oxide in surface and matrix of polymer can improve mechanical strength, thermal
stability, hydrophilicity and antifouling of polymeric membrane and subsequently improve
membrane flux and performance in desalination process. In this review, the processes for
modifying of membrane surface and synthesizing of nanocomposite membrane using
graphene oxide have been evaluated. The mechanism of graphene oxide influence on
membrane porosity, structure, characteristics and performance has been also discussed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • graphene oxide
  • polymeric membrane
  • nanocomposite
  • surface modification
  • phase inversion
1. Singh V., Joung D., Zhai L., Das S., Khondaker S.I., and Seal S., Graphene Based Materials: Past, Present and Future, Prog. Mater. Sci., 56, 1178-1271, 2011.
2. Hegab H.M. and Zou L., Graphene Oxide-assisted Mem branes: Fabrication and Potential Applications in De salination and
Water Purification, J. Membr. Sci., 484, 95-106, 2015.
3. Qian Y., Zhang X., Liu C., Zhou C., and Huang A., Tun ing Interlayer Spacing of Graphene Oxide Membranes with
En hanced Desalination Performance, Desalination, 460, 56- 63, 2019.
4. Han R. and Wu P., High-performance Graphene Oxide Nanofiltration Membrane with Continuous Nanochannels Prepared
by the In Situ Oxidation of MXene, J. Mater. Chem. A, 7, 6475-6481, 2019.
5. Wang C.-Y., Zeng W.-J., Jiang T.-T., Chen X., and Zhang X.- L., Incorporating Attapulgite Nanorods into Graphene Ox ide
Nanofiltration Membranes for Efficient Dyes Wastewa ter Treatment, Separ. Purif. Technol., 214, 21-30, 2019.
6. Choi W., Choi J., Bang J., and Lee J.-H., Layer-by-layer As sembly of Graphene Oxide Nanosheets on Polyamide
Membranes for Durable Reverse-osmosis Applications, ACS Appl. Mater. Interfaces, 5, 12510-12519, 2013.
7. Wang X., Wang X., Xiao P., Li J., Tian E., Zhao Y., and Ren Y., High Water Permeable Free-standing Cellulose Triacetate/
Graphene oxide Membrane with Enhanced Antibiofouling and Mechanical Properties for Forward Osmosis, Colloids Surf. A,
508, 327-335, 2016.
8. Zhao C., Xu X., Chen J., and Yang F., Optimization of Pre para tion Conditions of Poly(vinylidene fluoride)/Gra phene
Ox ide Microfiltration Membranes by the Taguchi Experimental Design, Desalination, 334, 17-22, 2014.
9. Nair R., Wu H., Jayaram P., Grigorieva I., and Geim A., Un impeded Permeation of Water Through Helium-leak–tight
Graphene-based Membranes, Science, 335, 442-444, 2012.
10. Fane A., Membranes for Water Production and Wastewater Reuse, Desalination, 106, 1-9, 1996.
11. Das C. and Gebru K.A., Polymeric Membrane Synthesis, Mod if ication, and Applications: Electro-spun and Phase
In verted Membranes, 1st ed., CRC and Taylor & Francis, Boca Raton, Florida, 100-169, 2018. DOI: 10.1201/9780429505065.
12. Marjani A., Nakhjiri A.T., Adimi M., Jirandehi H.F., and Shi ra zian S., Effect of Graphene Oxide on Modifying
Poly ethersulfone Membrane Performance and Its Application in Wastewater Treatment, Sci. Rep., 10, 1-11, 2020.
13. Jaleh B., Zare E., Azizian S., Qanati O., Nasrollahzadeh M., and Varma R.S., Preparation and Characterization of
Polyvi nylpyrrolidone/Polysulfone Ultrafiltration Mem brane Mod ified by Graphene Oxide and Titanium Dioxide for
En hancing Hydrophilicity and Antifouling Properties, J. In org. Organomet. Polym. Mater., 1-11, 2019.
14. Lee J., Chae H.-R., Won Y.J., Lee K., Lee C.-H., Lee H.H., and Lee J.-M., Graphene Oxide Nanoplatelets Composite
Mem brane with Hydrophilic and Antifouling Properties for Wastewater Treatment, J. Membr. Sci., 448, 223-230, 2013.
15. Ganesh B., Isloor A.M., and Ismail A.F., Enhanced Hydro phi licity and Salt Rejection Study of Graphene
Ox ide- Polysulfone Mixed Matrix Membrane, Desalination, 313, 199-207, 2013.
16. Zhao H., Wu L., Zhou Z., Zhang L., and Chen H., Improv ing the Antifouling Property of Polysulfone Ultrafiltration
Mem brane by Incorporation of Isocyanate-treated Graphene Oxide, Phys. Chem. Chem. Phys., 15, 9084-9092, 2013.
17. Yu L., Zhang Y., Zhang B., Liu J., Zhang H., and Song C., Prep aration and Characterization of HPEI-GO/PES
Ul tra fil tration Membrane with Antifouling and Antibacterial Properties, J. Membr. Sci., 447, 452-462, 2013.
18. Zhang J., Xu Z., Shan M., Zhou B., Li Y., Li B., and Qian X., Synergetic Effects of Oxidized Carbon Nanotubes and
Gra phene Oxide on Fouling Control and Anti-foul ing Me cha nism of Polyvinylidene Fluoride Ultrafiltration
Mem branes, J. Membr. Sci., 448, 81-92, 2013.
19. Zinadini S., Zinatizadeh A.A., Rahimi M., Vatanpour V., and Zangeneh H., Preparation of a Novel Antifouling Mixed
Ma trix PES Membrane by Embedding Graphene Oxide Nano plates, J. Membr. Sci., 453, 292-301, 2014.
20. Shi Y., Li C., He D., Shen L., and Bao N., Preparation of Gra phene Oxide–Cellulose Acetate Nanocomposite Mem brane
for High-flux Desalination, J. Mater. Sci., 52, 13296-13306, 2017.
21. Ilyas H., Shawuti S., Siddiq M., Niazi J.H., and Qureshi A.,PEG Functionalized Graphene Oxide-silver Nano-additive for Enhanced Hydrophilicity, Permeability and Fouling Re sis tance Properties of PVDF-co-HFP Membranes, Colloids
Surf., A: Physicochem. Eng. Asp., 579, 123646, 2019. DOI: 10.1016/j.colsurfa.2019.123646
22. Kim S.G., Hyeon D.H., Chun J.H., Chun B.-H., and Kim S.H., Novel Thin Nanocomposite RO Membranes for Chlorine
Re sistance, Desalin. Water Treat., 51, 6338-6345, 2013.
23. Gao Y., Hu M., and Mi B., Membrane Surface Modification with TiO2–Graphene Oxide for Enhanced Photocatalytic
Per formance, J. Membr. Sci., 455, 349-356, 2014.
24. Hung W.-S., An Q.-F., De Guzman M., Lin H.-Y., Huang S.- H., Liu W.-R., and Lai J.-Y., Pressure-assisted Selfas
sem bly Technique for Fabricating Composite Membranes Consisting of Highly Ordered Selective Laminate Layers of
Amphiphilic Graphene Oxide, Carbon, 68, 670-677, 2014.
25. Perreault F., Tousley M.E., and Elimelech M., Thin-film Com posite Polyamide Membranes Functionalized with
Bio ci dal Graphene Oxide Nanosheets, Environ. Sci. Technol. Lett., 1, 71-76, 2013.
26. Modi A. and Bellare J., Copper Sulfide Nanoparticles/ Carboxylated Graphene Oxide Nanosheets Blended
Poly ether sulfone Hhollow Fiber Membranes: Development and Characterization for Efficient Separation of Oxybenzone
and Bisphenol A from Water, Polymer, 163, 57-67, 2019.
27. Zhao C., Xu X., Chen J., and Yang F., Effect of Graphene Ox ide Concentration on the Morphologies and Antifouling
Properties of PVDF Ultrafiltration Membranes, J. Environ. Chem. Eng., 1, 349-354, 2013.
28. Ghaseminezhad S.M., Barikani M., and Salehirad M., Development of Graphene Oxide-Cellulose Acetate Nanocompos ite
Reverse Osmosis Membrane for Seawater Desalination, Com pos. Part B, 161, 320-327, 2019.
29. Uddin M.E., Layek R.K., Kim H.Y., Kim N.H., Hui D., and Lee J.H., Preparation and Enhanced Mechanical Properties
of Non-covalently-Functionalized Graphene Oxide/cellulose Ac etate Nanocomposites, Compos. Part B, 90, 223-231, 2016.
30. Kabiri R. and Namazi H., Nanocrystalline Cellulose Ac etate (NCCA)/Graphene Oxide (GO) Nanocomposites with
En hanced Mechanical Properties and Barrier Against Water Vapor, Cellulose, 21, 3527-3539, 2014.
31. Ionita M., Crica L.E., Voicu S.I., Pandele A.M., and Iovu H., Fabrication of Cellulose Triacetate/Graphene Oxide Porous
Membrane, Polym. Adv. Technol., 27, 350-357, 2016.
32. Xu Z., Zhang J., Shan M., Li Y., Li B., Niu J., and Qian X., Organosilane-Functionalized Graphene Oxide for Enhanced
Antifouling and Mechanical Properties of Polyvinylidene Fluoride Ultrafiltration Membranes, J. Membr. Sci., 458, 1-13,
2014.
33. Xu C., Cui A., Xu Y., and Fu X., Graphene Oxide–TiO2 Com posite Filtration Membranes and Their Potential
Ap pli cation for Water Purification, Carbon, 62, 465-471, 2013.
34. Wang N., Ji S., Zhang G., Li J., and Wang L., Self-assembly of Graphene Oxide and Polyelectrolyte Complex Nanohybrid
Membranes for Nanofiltration and Pervaporation, Chem. Eng. J., 213, 318-329, 2012.