دوره و شماره: دوره 11، شماره 4 - شماره پیاپی 41، اسفند 1400 
کاربردهای یادگیری ماشین در طراحی و ساخت سلول‌های خورشیدی پلیمری

صفحه 51-64

علی اکبر یوسفی؛ محمد علی م نکویی؛ امیرحسین برنجچی؛ مقصود امیری


بخش جنبی

صفحه 77-85

همکاران تحریریه