دوره و شماره: دوره 2، شماره 3، آبان 1391، صفحه 1-77 
پلیمرهای هوشمند: 1- معرفی و کاربرد

صفحه 10-17

فهیمه خاکزاد اسفهلان؛ زینب علی نژاد؛ عباس رضائی شیرین آبادی؛ علیرضا مهدویان