دوره و شماره: دوره 2، شماره 1، اردیبهشت 1391، صفحه 1-69 
3. کنترل اندازه ذرات تک پراکنشی پلیمر در روش پلیمر شدن پراکنشی

صفحه 20-26

مژگان میرزاطاهری؛ امیر فدایی؛ مهرناز لطفعلی ئی


6. ریزپلاستیک ها در محیط زیست دریا

صفحه 42-51

شادی پیرامون مقدم؛ مهدیه کارخانه یوسفی