دوره و شماره: دوره 2، شماره 1، اردیبهشت 1391، صفحه 1-69 
ریزپلاستیک ها در محیط زیست دریا

صفحه 42-51

شادی پیرامون مقدم؛ مهدیه کارخانه یوسفی