دوره و شماره: دوره 2، شماره 4، بهمن 1391، صفحه 1-80 
اثر پارامترهای فرآیندی بر خواص اسفنج پلی متاکریل ایمید

صفحه 28-36

امیرمجید کدخدایی؛ احمدرضا بهرامیان؛ محمدحسین نویدفامیلی


پلیمرهای هوشمند: 2- پلیمرهای حافظه شکلی و الکتروفعال

صفحه 37-48

فهیمه خاکزاد اسفهلان؛ زینب علی نژاد؛ عباس رضائی شیرین آبادی؛ علیرضا مهدویان