تعیین نسبت های واکنش پذیری با استفاده از روش های خارج مسیر (روش های معمولی و تعمیم یافته حداقل مربعات خطی) و در مسیر

نوع مقاله : تالیفی

نویسندگان

1 تهران، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران، صندوق پستی 115-14965

2 شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، صندوق پستی 3-71993

3 تهران، دانشگاه هوایی شهید ستاری، صندوق پستی 63113-13846

چکیده

ویژگی های وابسته به خواص فیزیکی و شیمیایی و رفتار زیست محیطی سامانه های پلیمری به ویژگی های ریزساختاری زنجیرهای درشت مولکولی بستگی دارند. نسبت های واکنش پذیری از ویژه ترین پارامترهای سینتیکی اند که دیدگاه روشنی را در اتباط با ترکیب میانگین و توزیع توالی مونومرها در سامانه های کوپلیمری ایجاد می کنند. در بخش اول این مقاله به بررسی نسبت های واکنش پذیری  به روش درمسیر پرداخته می شود. در بخش دوم نسبت های واکنش پذیری به روش های خطیخارج مسیرکه شامل روش های مایو- لوئیس، فاینمن- راس، فاینمن- راس معکوس، یرزلیوف-بروخینا-راسکین، جوشی- جوشی، کلن- تادوس، کلن- تادوس توسعه یافته و مائو- هوگلین می باشد با استفاده از روش های حداقل مربعات تعمیم یافته و معمولی بررسی می شوند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determination of Reactivity Ratios by Using off Line (Ordinary and Generalized Least Square Methods) and On Line

نویسندگان [English]

  • samane ashnagar 1
  • farshid ziyai 1
  • seyed mehrdad jaliliyan 1
  • ilnaz ashnagar 2
  • iman shabani 3
1
2
3