دوره و شماره: دوره 7، شماره 2 - شماره پیاپی 23، شهریور 1396، صفحه 1-140 
اهمیت پوشش ‌ژلی در سازه‌های کامپوزیتی و اثر پرکننده نانو بر بهبود خواص آن‌ها

صفحه 52-63

زینب رجب تبار درویش؛ مرتضی احسانی؛ اعظم قدمی؛ محمد یاقر علوی


مروری بر کامپوزیت‌های پلیمر-سیلسزکیوکسان اولیگومری چندوجهی

صفحه 88-100

منصوره زارع زاده مهریزی؛ مجید کریمی؛ زهرا کلانتری خرمدره؛ مهدی نکومنش حقیقی