دوره و شماره: دوره 4، شماره 4، اسفند 1393، صفحه 1-120 
مروری کوتاه بر زیست پالایش پلیمرهای طبیعی (همی سلولوزها و لیگنین) در صنایع خمیر و کاغذ

صفحه 32-43

علی اصغر تاتاری؛ محمدرضا دهقانی فیروزآبادی؛ رحیم یدالهی؛ منصور غفاری


بررسی ساختار و ویژگی های فیزیکی- شیمیایی پلیمرهای پایه چسب های حساس به فشار

صفحه 77-85

رحیم ابراهیمی بریسا؛ حسین رسالتی؛ محمدهادی آریایی منفرد؛ علی قاسمیان؛ علیرضا شاکری


نانوکامپوزیت های پلیمری بر پایه گرافن

صفحه 86-107

حسام رمضانی؛ مهدی شریف؛ عفیفه خرم شکوه