اثر اصلاح کنند ه ها روی فعالیت کاتالیزورهای زیگلر-ناتا و خواص نهایی پلیمر در پلیمرشدن اولفین ها

نوع مقاله : تالیفی

نویسندگان

چکیده

فعالیت کاتالیزور از مهم ترین پارامترها در فرایندهای پلیمرشدن است. برای یک سامانه کاتالیزوری
فعالیت ممکن است به شرایط پلیمرشدن از قبیل دما و فشار وابسته باشد. با این حال، برای شرایط ثابت
پلیمرشدن، افزایش فعالیت به روش تغییر دما و فشار رضایت بخش نیست و صنعتگران مجبورند تا مقدار
کاتالیزور در راکتور یا زمان انجام پلیمرشدن را افزایش دهند که این کار نیز از لحاظ اقتصادی مقرون
به صرفه نیست. در سال های اخیر، توجه پژوهشگران به استفاده از اصلاح کننده ها در کاتالیزورهای
زیگلر-ناتا برای افزایش فعالیت یا بهبود فضاویژگی جلب شده است. این مواد، که اغلب از خانواده
هالیدهای آلی، هالیدهای فلزی و شبه فلزی انتخاب می شوند، افزون بر اثرگذاری روی فعالیت کاتالیزور و
مقدار کومونومرپذیری آن، روی خواص نهایی پلیمر از قبیل مقدار و نوع نظم فضایی )در پلیمرشدن
پروپیلن(، متوسط های عددی و وزنی وزن مولکولی، دمای ذوب و بلورینگی، چگالی توده و اندازه ذرات
آنها نیز اثر می گذارند که در این مقاله بدان پرداخته می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Modifiers on the Performance of Ziegler-Natta Catalysts in Olefin Polymerization

نویسندگان [English]

  • reza bazvand
  • Naeimeh Bahri-Laleh
  • Mehdi Nekoomanesh-Haghighi
  • Hossein Abedini
چکیده [English]

Catalyst activity is one of the most important criteria in polymerization processes. In
a catalyst system, the activity may depend on the polymerization conditions such as
temperature and pressure. However, at a fixed condition of polymerization, it would be
undesirable to change the temperature and pressure of the system in order to enhance the
activity of the catalysts. Accordingly, scientists are encouraged to increase the amount of
catalyst and/or prolong the polymerization time which are not economically approved. In
recent years, modifiers have been used to enhance the activity of Ziegler-Natta catalysts.
They do not have any impact on the polymerization mechanism but affect the final
properties of the final polymer including number-average molecular weight and weightaverage
molecular weight. They have also played a role in rising melting temperature,
crystallinity, bulk density and particles size to a smaller extent. Because of the special role
of the modifiers in Ziegler-Natta based olefin polymerization processes, different types of
promoters are introduced here. In this respect, the effect of different modifiers including
organo-halides as well as metal-halides and metalloids on the activity of Ziegler-Natta
catalysts and final properties of polymer is explained in detail.