دوره و شماره: دوره 4، شماره 3، آذر 1393، صفحه 1-108 
روش های تهیه و بهبود مقاومت اکسایشی ایروژل های کربنی

صفحه 36-45

محمد مهدی سراجی؛ نفیسه سادات غفوریان؛ احمد رضا بهرامیان


فیلم های نازک دهانی

صفحه 58-70

آرزو سروش نیا؛ فریبا گنجی