چسبهای رسانای الکتریسیته: از مبانی تا پیشرفت های اخیر

نوع مقاله : تالیفی

نویسندگان

چکیده

اخیراً چسب های رسانای الکتریسیته به عنوان جایگزین بالقوه لحیم های دارای سرب، توجه و تمرکز
زیاد پژوهشگران را به خود معطوف کرده اند. این چسب ها براساس مسیر رسانایی، به دو دسته کلی
همسانگرد و ناهمسانگرد تقسیم م یشوند. کاربرد اصلی چسب های رسانای همسانگرد در زمینه قطعات
الکترونیک است. مطالعاتی که در زمینه چسب های رسانای الکتریسیته انجام شده است، نشان می دهد
که این چسب ها نسبت به فناوری سنتی اتصال لحیمی مزایایی از قبیل عملکرد زیست محیطی بهتر، دمای
فراورش کمتر، انعطاف پذیری بیشتر و فرایندپذیری ساده تر دارند. ب همنظور دست یابی به رسانندگی
الکتریکی، جزء حجمی پرکننده رسانای الکتریسیته در یک چسب رسانای همسانگرد باید مساوی یا
بیشتر از جزء حجمی بحرانی باشد. در این مقاله، ساز و کار رسانندگی الکتریکی در چسب های رسانا،
انواع ماتریس های چسب های رسانا و پرکننده های رسانا و اثر آنها روی رسانندگی الکتریکی چسب های
رسانا و روش های بهبود بخشیدن رسانایی بحث شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Electrically Conductive Adhesives: From Fundamental to Recent Developments

نویسندگان [English]

  • Zahra Kachoei
  • Naser Sharifi Sanjani

کلیدواژه‌ها [English]

  • electrically conductive adhesive
  • electrical conductivity
  • isotropically conductive adhesive
  • percolation threshold
  • tin-lead solder
Electrically conductive adhesives have recently received a lot of attention by
the researchers as a potential substitute to lead-bearing solders. The two main
classifications of electrical conductive adhesives based on conductive path are isotropically
and anisotropically conductive adhesives. The main application of isotropically conductive
adhesive is in electronic industry. Studies in the field of conductive adhesives have shown
that these matrials have numerous advantages compared to traditional solder technology
in better environmental operation, lower process temperature, more flexibility and simpler
processability. To achieve electrical conductivity, the volume fraction of conductive filler
in an ICA must be equal to or slightly higher than the critical volume fraction that is called
percolation threshold. In this paper discussions are extended to electrical conductivity
mechanism in conductive adhesives, different matrices of conductive adhesives and
conductive fillers, their effects on the electrical conductivity of conductive adhesives, and
developed methods in electrical conductivity processes.