رو شهای تعادل جمعیت برای مدلسازی و ولکانش گوگردی آمیزه های لاستیک طبیعی

نوع مقاله : تالیفی

نویسندگان

چکیده

در این مقاله، روش های تعادل جمعیت برای مد لسازی فرایند وولکانش گوگردی شتاب یافته
آمیزه های لاستیک طبیعی بررسی می شود. مدل های اولیه ارائه شده توسط پژوهشگران، به طور
تجربی یا سازوکاری بوده و محدودیت های بسیاری داشته است، ب هگونه ای که همه واکنش ها و
تشکیل همه محصولات فرایندی را دربرنگرفته است. در این مقاله، مدل هایی توسعه یافته، که در آنها
از روش های تعادل جمعیت استفاده می شود. به طوری که به وضوح ماهیت همه گونه های تشکیل
شده و انواع واکنش ها را تأ یید می کنند. این مدل های سینتیکی می توانند به دقت واکنش وولکانش کامل
از قبیل زمان برشتگی، زمان وولکانش و بازگشت پذیری را برای محدوده وسیعی از ترکیب درصدها،
با استفاده از مجموع های از ثابت های سرعت منفرد توصیف کنند. افزون بر این، تغ ییرات غلظت همه
حدواسط های واکنش را نیز پی شبینی م یکنند. این مدل ها، چهارچوب کمی برای آگاهی بیشتر از
فرایند وولکانش گوگردی آمیزه های لاستیک طبیعی را فراهم م یکنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Population Balance Methods for Modeling of Sulfur Vulcanization of Natural Rubber Compounds

نویسندگان [English]

  • Maryam Sabetzadeh
  • Rouhollah Bagheri
چکیده [English]

The population balance methods are employed to model sulfur vulcanization process of
natural rubber (NR) compounds. The proposed primary models are so far empirical and/
or mechanistic and have various limitations that do not embody all reactions and formation
of all the process products. In this work, the models are developed, using population
balance methods that explicitly acknowledge the nature of all the formed species and the
various types of reactions. The kinetic model can also accurately describe the complete
cure responses including the scorch delay, cure time and the reversion for a wide range of
compositions, using a single set of rate constants. In addition, the concentration profiles
of all the reaction intermediates as a function of polysulfidic lengths are predicted. The
population balance model provides a quantitative framework for explicitly incorporating
mechanistically reasonable chemistry of the vulcanization process of different natural
rubber compounds.

کلیدواژه‌ها [English]

  • vulcanization process
  • modeling
  • prediction
  • population balance methods
  • natural rubber