دوره و شماره: دوره 12، شماره 4 - شماره پیاپی 45، اسفند 1401، صفحه 1-85 
اثر مشخصه‌های عامل هسته‌زا بر ساختار سلولی و خواص مکانیکی بر اسفنج‌های پلی‌اتیلن

صفحه 43-56

محمود رضوی‌زاده؛ سید محمد حسینی؛ محمد رضا پورحسینی؛ محمد خبیری


بخش جنبی

صفحه 79-85

همکاران تحریریه