دوره و شماره: دوره 8، شماره 2 - شماره پیاپی 27، شهریور 1397، صفحه 1-104 
1. تهیه فیلم یا غشای متخلخل پلی‌اولفینی با روش کشش

صفحه 3-15

فاطمه برزگری؛ جلیل مرشدیان؛ محمد رضوی نوری


3. فیلم‌های پلیمری دارای بازدارنده خوردگی فرار

صفحه 29-39

یاسر امانی؛ عباس محمدی؛ حسین رئوفی راد


4. کمپلکس‌های پلی‌الکترولیتی: 1- معرفی و کاربرد

صفحه 40-51

سهیل امانی؛ زهرا محمدنیا؛ عطیه مهدوی