دوره و شماره: دوره 8، شماره 4 - شماره پیاپی 29، اسفند 1397، صفحه 1-90 
7. سلول‌های خورشیدی پلیمری: اجزای سازنده، تولید، کاربردها و بازار

صفحه 65-78

علی اکبر یوسفی؛ علیرضا محبی؛ سمیرا فلاحدوست مقدم