فیلم‌های پلیمری دارای بازدارنده خوردگی فرار

نوع مقاله : تالیفی

نویسندگان

محقق

چکیده

بازدارنده‌های فاز بخار ترکیباتی هستند که در دمای معمولی به‌حالت گاز درمی‌آیند، لایه‌ای روی سطح فلز تشکیل می‌دهند و فلز را از خوردگی محافظت می‌کنند. در این مقاله، استفاده از فیلم‌های پلیمری دارای بازدارنده‌های خوردگی فاز بخار در محافظت تجهیزات از خوردگی بررسی شده است. این فیلم ها از نظر اقتصادی و کیفیت، عملکرد قابل قبولی را در محافظت فلزات از خوردگی دارند. برای بازدهی بیشتر، بازدارنده مصرفی باید با فلز و محیط خورنده تطابق داشته و از نظر اقتصادی، آسانی فراوری و محافظت خوردگی نیز عملکرد مطلوبی داشته باشد. بنابراین، ابتدا مواد بازدارنده و سازوکار بازدارندگی آن‌ها معرفی و این فیلم ها از جهات مختلف تقسیم‌بندی شده‌اند. نحوه ترکیب بازدارنده با فیلم پلیمری از مهم‌ترین مسائل اثرگذار بر خواص نهایی فیلم بازدارنده است. همچنین، روش اختلاط با توجه به خواص بازدارنده، مقدار فراریت، پایداری گرمایی و مقدار سازگاری آن با ماتریس پلیمری تعیین می‌شود. بدین سبب، روش‌های اختلاط مواد بازدارنده با فیلم پلیمری با فرایند اکستروژن دمش فیلم بیان شده است. در ادامه، فنون بسته‌بندی تجهیزات با این فیلم‌ها، استانداردها و روش‌های کنترل کیفی نیز ارائه شده‌اند. بزرگ‌ترین مزیت بازدارنده‌های فاز بخار قابلیت محافظت از خوردگی کوچک‌ترین منفذها و حفره‌های موجود در ساختار تجهیزات است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Volatile Corrosion Inhibitors Polymer Films

نویسندگان [English]

  • Yaser Amani
  • Abbas Mohammady
  • Hosein Rauofi rad
Researcher
چکیده [English]

Volatile corrosion inhibitor (VCI) is a compound or a mixture that has the ability to vaporize at normal temperature and to condense on a metallic surface in order to prevent its corrosion. In this work, polymer films containing volatile corrosion inhibitors have been investigated. Polymer films containing corrosion inhibitors have proved to be economical and reliable means of anticorrosion protection of metals. In order to be used effectively, the volatile corrosion inhibitors must be compatible with the metals to be protected and the environment, economically cheap operation, easily applied and must have greatest desirable effect in protecting the metallic surfaces from corrosion. Accordingly, corrosion inhibitors and their anticorrosion mechanism are introduced and corrosion inhibitor films are classified by different criteria. Mixing of corrosion inhibitor with the polymer base is considered to be the most important operation that governs anticorrosion properties of the film material. The choice of method for introduction of corrosion inhibitor is predetermined by the corrosion inhibitor properties, volatility, thermal resistance and compatibility with the polymer base. Therefore, methods of combining corrosion inhibitors with polymer films by film blowing extrusion were introduced. Also, methods of packaging of protective films, quality parameters and requirements are evaluated. The advantage of these vapor phase corrosion inhibitors is that the vaporized molecules can reach hard-to-reach sites.

کلیدواژه‌ها [English]

  • volatile corrosion inhibitor
  • corrosion
  • polymer film
  • Packaging
  • film blowing
1. Bastidas D.M., Cano E., and Mora E.M., Volatile Corrosion Inhibitors: A Review, Anti-Corros. Methods. Mater., 52, 71-
77, 2005.
2. Vuorinen E., Kálmán E., and Focke W., Introduction to Vapour Phase Corrosion Inhibitors in Metal Packaging, Surf. Eng., 20,281-284, 2004.
3. Miksic B., Boyle R., and Wuertz B., Efficacy of Vapor Phase Corrosion Inhibitor Technology in Manufacturing, Corros.
Sci., 60, 515-522, 2004.
4. Viswanathan S.S., A Review on Recent Patents in Corrosion Inhibitors, Recent Pat. Corros. Sci., 2, 6-12, 2010.
5. Subramanian A., Natesan M., Muralidharan V.S., Balakrishnan K., and Vasudevan T., An Overview: Vapor Phase Corrosion Inhibitors, Corros. Sci., 56, 144-155, 2000.
6. Goldade V.A., Pinchuk L.S., Makarevich A.V., Kestelman V.N., Plastic for Corrosion Inhibition, Springer, Germany, 81-
175, 2005.
7. Ebadi-Dehaghani H., Diffusion of 1,2,3-Benzotriazole as a Volatile Corrosion Inhibitor through Common Polymer Films
Using the Molecular Dynamics Simulation Method, J. Macromol. Sci. Phys., 55, 310-318, 2016.
8. Andreev N.N. and Kuznetsov Y.I., Volatile Inhibitors of Metal Corrosion. I. Vaporization, Int. J. Corros. Scale Inhib., 1, 16- 25, 2012.
9. Andreev N.N., Goncharova O.A., and Vesely S.S., Volatile Inhibitors of Atmospheric Corrosion. IV. Evolution of Vaporphase Protection in the Light of Patent Literature, Int. J. Corros. Scale Inhib., 2, 162-193, 2013.
10. Lyublinski E., Lynch P., Roytman I., and Yakubovskaya T., Application Experience and New Approaches for Volatile
Corrosion Inhibitors, Int. J. Corros. Scale Inhib., 4, 176-192, 2015.
11. Koehler S. and Reinhardand G., VCI Containing Package Material–Mode of Functioning, Int. J. Corros. Scale Inhib.,
3, 286-306, 2014.
12. Andreev N.N., Kuznetsov Y.I., Volatile Inhibitors of Atmospheric Corrosion. III. Principles and Methods of Efficiency
Estimation, Int. J. Corros. Scale Inhib., 2, 13-59, 2013.
13. Kolyada L.G., Tarasyuk E.V., Krylova S.A., Modern Packaging Materials for Steel Products, Solid State Phenom., 265,
1040-1047, 2017.
14. Valdez S.B., Zlatev R.K., Schorr W.M., Rosas G.N., Dobrev T., Monev M., and Krastev I., Rapid Method for Corrosion
Protection Determination of VCI Films, Anti-Corros. Methods Mater., 53, 362-366, 2006.
15. Quraishi M.A. and Jamal D., Development and Testing of All Organic Volatile Corrosion Inhibitors, Corrosion, 58, 387-
391, 2002.
16. Furman A.Y., Kharshan M., and Chandler C.J., Performance and Testing of Vapor Phase Corrosion Inhibitors, NACE-
04418, Louisiana, 1-12, 28 March, 2004.