موضوعات = پلیمرهای هوشمند
مروری کوتاه بر اصلاح میکروکپسول‌های پلی(اوره-فرمالدهید) برای بهبود کارایی سامانه‌های کامپوزیتی خودترمیمی

دوره 10، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 3-18

تینا ربیعی؛ محمود معصومی؛ سعید نوری خراسانی؛ رسول اسمعیلی نیسیانی


پلیمرهای هوشمند: 7- گرمارنگ‌ها و کاربرد آن‌ها

دوره 9، شماره 3، آذر 1398، صفحه 25-38

علیرضا مورکی؛ مریم رئیسی؛ سمیرا سنجابی؛ علیرضا مهدویان


نانوکامپوزیت‌های پلیمری خودترمیم‌

دوره 8، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 4-19

حسن عبدوس؛ احمد سیدی


پلیمرهای پاسخگو به کربن دی‌اکسید (CO2): 2- کاربردها

دوره 8، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 42-51

سجاد آور؛ عباس رضایی شیرین آبادی


پلیمرهای پاسخگو به کربن دی‌اکسید: 1- مفاهیم بنیادی و دسته‌بندی

دوره 8، شماره 3، آذر 1397، صفحه 36-44

سجاد آور؛ عباس رضایی شیرین آبادی


خواص نورپاسخگویی پلیمرهای آزوی دومحیط‌دوست

دوره 6، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 81-93

معصومه باقری؛ اکرم گلشن حسینی


پلیمرهای هوشمند: 6- کاربرد پلیمرهای فوتوکروم در سامانه‌های پاسخگو به محرک

دوره 6، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 57-69

جابر کیوان راد؛ امین عبدالهی؛ علیرضا مهدویان