دوره و شماره: دوره 9، شماره 3 - شماره پیاپی 32، آذر 1398، صفحه 1-80 
3. پلیمرهای هوشمند: 7- گرمارنگ‌ها و کاربرد آن‌ها

صفحه 25-38

علیرضا مورکی؛ مریم رئیسی؛ سمیرا سنجابی؛ علیرضا مهدویان