بررسی تاثیر حلال و نرم کننده بر خواص مکانیکی بیونانوکامپوزیت‌های کیتوزان

نوع مقاله : تالیفی

نویسندگان

1 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی

2 گروه طراحی جامدات، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی

3 رئیس سازمان پژوهش های علمی وصنعتی ایران

چکیده

امروزه استفاده از مواد غیرنفتی با خواص مطلوب و در عین حال کاهش آثار نامطلوب زیست‌محیطی و هزینه تولید به یکی از مهم‌ترین مباحث در صنعت تبدیل شده است. کیتوسان به‌عنوان یکی از فراوان‌ترین زیست‌پلیمرها در طبیعت، دارای خواص منحصر به‌فردی، از جمله زیست‌سازگاری زیاد، غیرسمی‌بودن، خواص ضدمیکروبی قابل قبول و کارایی عالی در تشکیل فیلم است. این خواص موجب شده است، زیست‌پلیمر یادشده قابلیت استفاده در صنایع بسته‌بندی، نساجی، مهندسی بافت و پزشکی را بیابد. در این راستا، در کار حاضر عوامل موثر بر خواص مکانیکی زیست‌کامپوزیت‌های کیتوسان مطالعه و بررسی شده‌اند. همچنین، عواملی همچون نوع، درصد غلظت، pH و گروه‌های عاملی حلال‌های استفاده‌شده برای ساخت کامپوزیت، که به‌عنوان اتصال‌دهنده فاز پلیمری استفاده می‌شوند و اثر نرم‌کننده‌های متفاوت با درصدهای وزنی مختلف برای کاهش شکنندگی فیلم‌های کیتوسان مرور شده‌اند. مشاهده شد، افزودن هر یک از این مواد، با توجه به ساختار و وزن مولکولی، درصد وزنی، نحوه پراکنش در سطح ماتریس، گروه‌های عاملی موجود روی مولکول‌های آن و نحوه اثرگذاری بر ساختار زنجیرهای پلیمری کیتوسان موجب تغییر خواص این زیست‌کامپوزیت می‌شوند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Effect of Solvent and Plasticizer on Mechanical Properties of Chitosan-Based Biocomposites

نویسندگان [English]

  • Hamidreza Talebi 1
  • Faramarz Ashenai Ghasemi 2
  • Alireza Ashori 3
1 Shahid Rajaee Teacher Training University
2 Solids Desighn Department, Mechanical Engineering Faculty, Shahid Rajaee Teacher Training University
3 Head of Iranian Research Organization for Science and Technology
چکیده [English]

Nowadays, the use of non-oil materials with desirable properties, and at the same time
reducing the adverse environmental impacts, has become one of the most important
issues in industry. Chitosan, as one of the most abundant biopolymers in nature, has
unique properties, including high biocompatibility, non-toxicity, acceptable antimicrobial
properties, and excellent performance in terms of film formation. These properties
have potentially made this biopolymer very useful in packaging industries, textile,
pharmaceutical, and papermaking. In this regard, the purpose of this study is to investigate
the effective parameters on the mechanical properties of chitosan biocomposites. The
parameters such as type, concentration, pH, and functional groups of solvents are taken
into consideration in making composites that are used as polymer phase fasteners. Also,
the effect of plasticizers on weight percentages to reduce the fragility of chitosan films is
discussed in this study. It was observed that the addition of each of these materials, due to
their structure and molecular weight, weight percentage, distribution pattern at the matrix
level, functional groups on their molecules affect the structure of chitosan polymeric chains
and can change the mechanical properties of a biocomposite.

کلیدواژه‌ها [English]

  • chitosan
  • mechanical properties
  • solvent
  • plasticizer
  • biopolymer
1. Khalkhali A. and Daghighi, S., Experimental Investigation on the Elastic Modulus of Coir Fiber Biocomposites Reinforced with Nanopowder, J. Mech. Eng. (Persian), 47, 91-97, 2018.
2. Ghazya M.B., El-Haia F.A., El-Zawawyb W.K., and Owdaa M.E., Morphology and Mechanical Properties of Nanocrystalline Cellulose Reinforced Chitosan based Nanocomposite,
Global J. Chem., 3, 125-135, 2017.
3. Dehnad D., Emam-Djomeh Z., Mirzaei H., Jafari S.-M., and Dadashi S., Optimization of Physical and Mechanical Properties for Chitosan–Nanocellulose Biocomposites, Carbohydr.
Polym., 105, 222-228, 2014.
4. Susilowati E., Kartini I., and Santosa S., Effect of Glycerol on Mechanical and Physical Properties of Silver-Chitosan Nanocomposite Films, IOP Conf. Ser.: Mater. Sci. Eng., 107,
012041, 2016. doi:10.1088/1757-899X/107/1/012041
5. Toyserkani H. and Sedaghat F., Chitin and Chitosan, Structure and Application, J. Aquat. Ecol., 3, 26-40, 2014.
6. Moura J.M., Farias B.S., Rodrigues D.A., Moura C.M., Dotto G.L., and Pinto L.A. Preparation of Chitosan with Different Characteristics and its Application for Biofilms Production, J.
Polym. Environ., 23, 470-477, 2015.
7. Cobos M., González B., Fernández M.J., and Fernández M.D., Chitosan–Graphene Oxide Nanocomposites: Effect of Graphene Oxide Nanosheets and Glycerol Plasticizer on Thermal
and Mechanical Properties, J. Appl. Polym. Sci., 134, 45092, 2017. DOI: 10.1002/app.45092
8. Falamarzpour P., Behzad T., and Zamani A., Preparation of Nanocellulose Reinforced Chitosan Films, Cross-Linked by Adipic Acid, Int. J. Mol. Sci., 18, 396, 2017. doi: 10.3390/
ijms18020396
9. Chen P.H., Kuo T.Y., Liu F.H., Hwang Y.H., Ho M.H., Wang D.M., Lai J.Y., and Hsieh H.-J., Use of Dicarboxylic Acids to Improve and Diversify the Material Properties of Porous
Chitosan Membranes, J. Agric. Food Chem., 56, 9015-9021, 2008.
10. Adila S.N., Suyatma N.E., Firlieyanti A.S., and Bujang A., Antimicrobial and Physical Properties of Chitosan Film as Affected by Solvent Types and Glycerol as Plasticizer, Prog.
Adv. Mater. Res., 748, 155-159, 2013.
11. Chen P.H., Hwang Y.H., Kuo T.Y., Liu F.H., Lai J.Y., and Hsieh H.J., Improvement in the Properties of Chitosan Membranes Using Natural Organic Acid Solutions as Solvents for
Chitosan Dissolution, Jpn. J. Med. Electron. Biol., 27, 23-28, 2007.
12. Kim K.M., Son J.H., Kim S.K., Weller C.L., and Hanna M.A., Properties of Chitosan Films as a Function of pH and SolventType, J. Food Sci., 71, E119-E124, 2006.
13. Park S., Marsh K., and Rhim J., Characteristics of Different Molecular Weight Chitosan Films Affected by the Type of Organic Solvents, J. Food Sci., 67, 194-197, 2002.
14. Suyatma N.E., Tighzert L., Copinet A., and Coma V., Effects of Hydrophilic Plasticizers on Mechanical, Thermal, and Surface Properties of Chitosan Films, J. Agric. Food Chem., 53,
3950-3957, 2005.
15. Bourtoom T., Plasticizer Effect on the Properties of Biodegradable Blend Film from Rice Starch-Chitosan, Songklanakarin J. Sci. Technol., 30, 149-165, 2008.
16. Prateepchanachai S., Thakhiew W., Devahastin S., and Soponronnarit S., Mechanical Properties Improvement of Chitosan Films via the Use of Plasticizer, Charge Modifying Agent and Film Solution Homogenization, Carbohydr. Polym., 174, 253- 261, 2017.
17. de Moura C.M., de Moura J.M., dos Santos J.P., da Costa Kosinski R., Dotto G.L., and de Almeida Pinto L.A., Evaluation of Mechanical Properties and Water Vapor Permeability
in Chitosan Biofilms Using Sorbitol and Glycerol, Macromol. Symp., 319, 240-245, 2012.
18. Epure V., Griffon M., Pollet E., and Avérous L., Structure and Properties of Glycerol-Plasticized Chitosan Obtained by Mechanical Kneading, Carbohydr. Polym., 83, 947-952, 2011.
19. Julkapli N.M. and Akil H.M., Influence of a Plasticizer on the Mechanical Properties of Kenaf-Filled Chitosan Bio-Composites, Polym. Plast. Technol. Eng., 49, 944-951, 2010.
20. Mangavel C., Barbot J., Guéguen J., and Popineau Y., Molecular Determinants of the Influence of Hydrophilic Plasticizers on the Mechanical Properties of Cast Wheat Gluten Films, J. Agric. Food Chem., 51, 1447-1452, 2003.