دوره و شماره: دوره 9، شماره 1 - شماره پیاپی 30، بهار 1398، صفحه 1-82 
1. سامانه‌های دارورسانی مخاط‌چسب

صفحه 3-13

فریبا گنجی؛ فریبا هاشمی افضل


3. سامانه های آهسته رهش پلیمری هورمون رشد

صفحه 24-32

سیاوش میرزایی؛ حمید موبدی؛ حمید گورابی؛ محمد حسین صنعتی؛ سکینه خزلی