الکتروریسی آلژینات: چالش ها و راه حل ها

نوع مقاله : تالیفی

نویسندگان

1 پژوهشگاه رویان، پژوهشکده زیست شناسی و فناوری سلول های بنیادی جهاد دانشگاهی، مرکز تحقیقات علوم سلولی، گروه مهندسی سلول، تهران، ایران

2 دانشکده مهندسی شیمی و نفت، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران

چکیده

امروزه روش الکتروریسی برای ساخت نانوالیاف پلیمری، به‌دلیل سادگی، کارآمدی و قابلیت تشکیل الیاف همگن در اندازه‌های نانومتری، بسیار مورد توجه قرارگرفته است. با وجود این، الکتروریسی پلیمرهای طبیعی از جمله پروتئین‌ها و پلی‌ساکاریدهای مختلف به‌دلایل متعدد مانند نبود حلال مناسب، گرانروی زیاد یا تشکیل محلول‌های پلی‌الکترولیت در برخی موارد، با مشکلاتی همراه است. در بین پلیمرهای طبیعی، آلژینات با توجه به منبع نامحدود گیاهی، شباهت ساختاری و شیمیایی به ماتریس خارج سلولی و
دارابودن ویژگی‌های زیست‌سازگاری و زیست‌تخریب‌پذیری، بسیار مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است. آلژینات قابلیت زیادی برای استفاده در کاربردهای مختلف، به‌ویژه کاربردهای پزشکی، مهندسی بافت، دارورسانی و تولید زخم‌پوش دارد. با وجود مطالعات گسترده در زمینه تولید نانوالیاف آلژینات، تا به امروز ارائه روش کارآمد و مؤثری برای دست‌یابی به نانوالیاف آلژینات با درصد خلوص زیاد، با موفقیت بسیاری همراه نبوده است. با بررسی مراجع و گزارش‌های موجود می‌توان گفت، بخشی از این مشکل به‌دلیل نبود گزارش پایه و جامع با هدف بررسی مطالعات انجام‌ شده و نیز روش‌های به‌کار گرفته‌شده در این زمینه است. در این راستا هدف از این مقاله مروری، بررسی چالش‌ها و مشکلات موجود در فرایند الکتروریسی آلژینات، روش‌های به‌کارگرفته شده برای حل آن‌ها و نقاط ضعف و قوت هر یک از روش‌های یادشده برای انجام پژوهش‌های موفق‌تر و هدفمندتر در این زمینه است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Alginate Electrospinning: Challenges and Solutions

نویسندگان [English]

  • Hamed Daemi 1
  • Maryam Asadi 2
1 Department of Cell Engineering, Cell Science Research Center, Royan Institute for Stem Cell Biology and Technology, ACECR, Tehran, Iran
2 School of Chemical and Petroleum Engineering, Sharif University of Technology
چکیده [English]

Electrospinning, as a versatile nanofiber fabrication method, has evinced a lot of
attention due to its simplicity, efficiency and ability to produce continuous nanofibers.
However, electrospinning of natural polymers such as proteins and polysaccharides seems
to be challenging for different reasons mainly in the absence of appropriate solvent, high
viscosity or in some cases polyelectrolyte nature of solutions. Among natural polymers,
alginate with its abundant algal source, structural and chemical resemblance to extracellular
matrix and desirable properties like biocompatibility and biodegradability, has attracted the
attention of researchers extensively. Alginate has a great potential in many applications in
different areas in medicine including tissue engineering, drug delivery and wound dressing
fabrication. Also a vast number of studies in literature have focused on fabricating alginate
nanofibers through electrospinning, no considerable success in achieving nanofibers with
high alginate content has been reported. Through evaluating different studies and reports in
this regard, it becomes evident that part of the challenge is due to the lack of a comprehensive
description focused on investigating and analyzing the conducted studies and underlying
strategies. Hence, the aim of this review is to examine challenges and obstacles in alginate
electrospinning and to open discussions in literature, in order to pave the way for more
intended and successful research in this field.

کلیدواژه‌ها [English]

  • alginate
  • nanofibers
  • electrospinning
  • wound dressing
  • application
1. Ramakrishna S., Fujihara K., Teo W.E., Yong T., Ma Z., and Ramaseshan R., Electrospun Nanofibers: Solving Global Issues, Mater. Today, 9, 40-50, 2006.
2. Bhardwaj N. and Kundu S.C., Electrospinning: A Fascinating Fiber Fabrication Technique, Biotechnol. Adv., 28, 325-347, 2010.
3. Schiffman J.D. and Schauer C.L., A Review: Electrospinning of Biopolymer Nanofibers and Their Applications, Polym. Rev., 48, 317-352, 2008.
4. Daemi H., Rezaieh Rad R., Adib M., and Barikani M., Sodium Alginate: A Renewable and Very Effective Biopolymer Catalyst for the Synthesis of 3,4-Dihydropyrimidin-2(1H)-ones, Sci. Iran., 21, 2076-2081, 2014.
5. Garg K. and Bowlin G.L., Electrospinning Jets and Nanofibrous Structures, Biomicrofluidics, 5, 013403, 2011.
6. Lim C.T., Nanofiber Technology: Current Status and Emerging Developments, Prog. Polym. Sci., 70, 1-17, 2017.
7. Mashayekhi M., Safarzadeh M., and Daemi H., Melt Electrospinning: An Overview on History, Methods and Applications, Polymerization (Persian), 6, 107-115, 2016.
8. Daemi H. and Barikani M., Synthesis and Characterization of Calcium Alginate Nanoparticles, Sodium Homopolymannuronate Salt and Its Calcium Nanoparticles, Sci. Iran., 19, 2023-2028, 2012.
9. Qin Y., Alginate Fibers: An Overview of the Production Processes and Applications in Wound Management, Polym. Int., 57, 171-180, 2008.
10. Huang Z.M., Zhang Y.Z., Kotaki M., and Ramakrishna S., A Review on Polymer Nanofibers by  Electrospinning and Their Applications in Nanocomposites, Compos. Sci. Technol., 63, 2223-2253, 2003.
11. Sun Z., Zussman E., Yarin A.L., Wendorff J.H., and Greiner A., Compound Core–Shell Polymer Nanofibers by Co-electrospinning, Adv. Mater., 15, 1929-1932, 2003.
12. Safi S., Morshed M., Hosseini Ravandi S.A., and Ghiaci M., Study of Electrospinning of Sodium Alginate, Blended Solutions of Sodium Alginate/Poly(vinyl alcohol) and Sodium Alginate/ Poly(ethylene oxide), J. Appl. Polym. Sci., 104, 3245- 3255, 2006.
13. Bhattarai N., Li Z., Edmondson D., and Zhang M., Alginate- Based Nanofibrous Scaffolds: Structural, Mechanical, and Biological Properties, Adv. Mater., 18, 1463-1467, 2006.
14. Daemi H., Mashayekhi M., and Pezeshki-Modaress M., Facile Fabrication of Sulfated Alginate Electrospun Nanofibers, Carbohydr. Polym., 198, 481-485, 2018.
15. Fang D., Liu Y., Jiang S., Nie J., and Ma G., Effect of Intermolecular Interaction on Electrospinning of Sodium Alginate, Carbohydr. Polym., 85, 276-279, 2011.16. Nie H., He A., Zheng J., Xu S., Li J., and Han C.C., Effects of Chain Conformation and Entanglement on the Electrospinning of Pure Alginate, Biomacromolecules, 9, 1362-1365, 2008.
17. Bhattarai N. and Zhang M., Controlled Synthesis and Structural Stability of Alginate-Based Nanofibers, Nanotechnology, 18, 455601, 2007.
18. Jeong S.I., Krebs M.D., Bonino C.A., Khan S.A., and Alsberg E., Electrospun Alginate Nanofibers with Controlled Cell Adhesion for Tissue Engineering, Macromol. Biosci., 10, 934- 943, 2010.
19. Rošic R., Pelipenko J., Kocbek P., Baumgartner S., Bešter- Rogač M., and Kristl J., The Role of Rheology of Polymer Solutions in Predicting Nanofiber Formation by Electrospinning, Eur. Polym. J., 48, 1374-1384, 2012.
20. Saquing C.D., Tang C., Monian B., Bonino C.A., Manasco J.L., Alsberg E., and Khan S.A., Alginate–Polyethylene Oxide Blend Nanofibers and the Role of the Carrier Polymer in Electrospinning, Ind. Eng. Chem. Res., 52, 8692-8704, 2013.
21. Leung V., Hartwell R., Elizei S.S., Yang H., Ghahary A., and Ko F., Postelectrospinning Modifications for Alginate Nanofiber- Based Wound Dressings, J. Biomed. Mater. Res. Part B, 102, 508-515, 2014.
22. Hajiali H., Heredia-Guerrero J.A., Liakos I., Athanassiou A., and Mele E., Alginate Nanofibrous Mats with Adjustable Degradation Rate for Regenerative Medicine, Biomacromolecules, 16, 936-943, 2015.
23. Wongkanya R., Chuysinuan P., Pengsuk C., Techasakul S., Lirdprapamongkol K., Svasti J., and Nooeaid P., Electrospinning of Alginate/Soy Protein Isolated Nanofibers and Their Release Characteristics for Biomedical Applications, J. Sci.: Adv. Mater. Devices, 2, 309-316, 2017.
24. Lee Y.J., Shin D.S., Kwon O.W., Park W.H., Choi H.G., Lee Y.R., Han S.S. et al., Preparation of Atactic Poly(vinyl alcohol)/ Sodium Alginate Blend Nanowebs by Electrospinning, J. Appl. Polym. Sci., 106, 1337-1342, 2007.
25. Islam M.S. and Karim M.R., Fabrication and Characterization of Poly(vinyl alcohol)/Alginate Blend Nanofibers by Electrospinning Method, Colloids Surf., A, 366, 135-140, 2010.
26. Shalumon K.T., Anulekha K.H., Nair S.V., Nair S.V., Chennazhi K.P., and Jayakumar R., Sodium Alginate/Poly(vinyl alcohol)/Nano ZnO Composite Nanofibers for Antibacterial
Wound Dressings, Int. J. Biol. Macromol., 49, 247-254, 2011. 27. Guo S.Y.C. and Conrad E.H., Process for the Sulfation of Uronic Acid-Containing Polysaccharides, US Pat. 6,388,060, 2002.
28. Rafienia M., Saberi A., and Poorazizi E., A Novel Fabrication of PVA/Alginate-Bioglass Electrospun for Biomedical Engineering Application, Nanomed. J., 4, 152-163, 2017.
29. Kyzioł A., Michna J., Moreno I., Gamez E., and Irusta S., Preparation and Characterization of Electrospun Alginate Nanofibers Loaded with Ciprofloxacin Hydrochloride, Eur. Polym. J., 96, 350-360, 2017.
30. Mokhena T.C. and Luyt A.S., Electrospun Alginate Nanofibres Impregnated with Silver Nanoparticles: Preparation, Morphology and Antibacterial Properties, Carbohydr. Polym., 165, 304-312, 2017