نویسنده = مجید غیاث
با مشاهیر

دوره 7، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 131-137

مجید غیاث


با مشاهیر

دوره 6، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 138-141

مجید غیاث


با مشاهیر

دوره 6، شماره 3، آذر 1395، صفحه 105-110

مجید غیاث


با مشاهیر

دوره 6، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 120-125

مجید غیاث


با مشاهیر

دوره 6، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 110-113

مجید غیاث


مقدمه‌ای بر روش شبیه‌سازی مونت کارلو

دوره 4، شماره 1، خرداد 1393، صفحه 67-77

مجید غیاث