کلیدواژه‌ها = Ziegler-Natta catalyst
بررسی عوامل اثرگذار بر تشکیل ذرات پودر ریز در فرایند تولید پلی‌اتیلن پرچگالی

دوره 12، شماره 4، اسفند 1401، صفحه 57-66

حسین بازگیر؛ رضا راشدی؛ زهرا عیسی آبادی؛ نعیمه بحری لاله


اثر اصلاح کنند ه ها روی فعالیت کاتالیزورهای زیگلر-ناتا و خواص نهایی پلیمر در پلیمرشدن اولفین ها

دوره 4، شماره 4، اسفند 1393، صفحه 22-31

رضا بازوند؛ نعیمه بحری؛ مهدی نکومنش؛ حسین عابدینی


اثرالکترون دهنده ها بر پلیمرشدن پروپیلن با کاتالیزور زیگلر - ناتا

دوره 3، شماره 1، اردیبهشت 1392، صفحه 39-48

شکوفه حکیم؛ مهدی نکومنش؛ علی شاهرخی نیا