اثرالکترون دهنده ها بر پلیمرشدن پروپیلن با کاتالیزور زیگلر - ناتا

نوع مقاله : تالیفی

نویسندگان

پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران ، گروه مهندسی پلیمریزاسیون، صندوق پستی 115- 14956

چکیده

استفاده از الکترون دهنده ها در کاتالیزور و همچنین پلیمرشدن ریزساختار و خواص پلی پروپیلن را تغییر می دهد. در این مقاله  سازوکار عملکرد الکترون دهنده های مختلف داخلی و خارجی بر  پلیمرشدن پروپیلن به وسیله کاتالیزور های زیگلر- ناتا بررسی می شود . در بخش اول سازوکار پلیمرشدن پروپیلن به کمک کاتالیزورهای زیگلر- ناتا مرور ارائه میشود.  سپس انواع الکترون دهنده های داخلی معرفی شده و نحوه برهمکنش آنها با سطح نگهدارنده کاتالیزور واثر آنها بر خواص نهایی محصول از جمله توزیع وزن مولکولی بررسی می شود. در ادامه  علل لزوم استفاده از الکترون دهنده خارجی به ویژه  در نسلهای سوم و چهارم کاتالیزورهای زیگلر-  ناتا  مرور میشود. در بخش بعدی به بررسی سازوکار عملکرد الکترون دهنده های خارجی آلکوکسی سیلانی و  اثر حضور و ساختمان این الکترون دهنده ها بر پلیمریزاسیون پروپیلن و  فعالیت کاتالیزور،  خواص محصول مانند   فضاویژگی  و وزن مولکولی پلی پروپیلن حاصل  پرداخته می شود .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Electron Donors on Propylene Polymerization with Ziegler-Natta Catalyst

نویسندگان [English]

  • Shokoufe Hakim
  • Mehdi Nekoumanesh
  • Ali Shahrokhi nia
چکیده [English]

Using electron donors in Ziegler Natta catalyst system in propylene polymerization influences the final properties of polymer's microstructure. This paper is a review which gives an account on the effect of internal and external electron donors on propylene polymerization using Ziegler-Natta catalyst. At first, the mechanism of propylene polymerization is introduced. The internal electron donors are discussed with respect to their interaction with the surface of catalyst support and the resulting polypropylene properties, like molecular weight distribution. Subsequently, the importance of external donors, especially in the third and fourth generations of Ziegler-Natta catalyst is shown. The review further extends the discussion on the effect of alkoxysilanes as external donors in relation to propylene polymerization and activity of catalyst and properties of polypropylene like isospecificity and weight average molecular weight.

کلیدواژه‌ها [English]

  • electron donors
  • Propylene
  • Ziegler-Natta catalyst
  • polymerization
  • isospecificity