اثرپارامترهای سرعت هوادهی، دما، سرعت همزن و pH بر تولید پلی ساکاریدهای میکروبی

نوع مقاله : تالیفی

نویسندگان

1 دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران

2 دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده

بیوپلیمر ازنظر بیوشیمی دان ها عبارت است از ماکرو مولکول‌های بیولوژی که از تعداد زیادی زیر واحد کوچک و شبیه به هم که بااتصال کووالانسی به هم متصل شده‌اند و یک زنجیره طولانی را ایجاد می‌کنند، ساخته‌شده‌اند. با توجه به این‌که بیوپلیمرها از موجودات زنده از قبیل گیاهان، جانداران و میکروارگانیسم‌ها به‌طور طبیعی تولید می‌شوند و ازلحاظ زیست‌محیطی نیز تجزیه‌پذیر هستند، بسیار مناسب می‌باشند. انواع بیوپلیمرها شامل اسیدهای نوکلوئیک، پروتئین‌ها ، پلی‌ساکاریدها، پلی‌هیدروکسی آلکانوات، پلی فنول، پلی فسفات و پلی سولفات‌ها هستند .به‌منظور استفاده از بیوپلیمرها در صنایع نیاز به تجاری کردن فرآیند تولید و همچنین بهینه کردن تولید آن‌ها است با توجه به مطالعات انجام‌شده در خصوص بهینه‌سازی شرایط تولید بیوپلیمر مشخص‌شده است علاوه بر تأثیر عوامل تغذیه‌ای مهم در فرآیند تولید بیوپلیمرها از قبیل منابع کربن، نیتروژن‌، فسفر، گوگرد و... عوامل فیزیکی و غیر تغذیه‌ای نیز در فرآیند تولید بیوپلیمرها بسیار مؤثر می‌باشند. در این مطالعه به بررسی پارامترهایی نظیر شدت هوادهی، دور همزدن، دما و pH در تولید بهینه پلی ساکارید های میکروبی که یکی از مهم‌ترین و پرکاربردترین بیوپلیمرها هستند، پرداخته‌شده است. با توجه به نتایج، در اکثر منابع بررسی‌شده مقادیر مناسب برای شدت هوادهی، دور همزدن، دما و pH به ترتیب vvm 3-0.5، rpm800-200 ، C‌°32-27 ، 8-5‌ در نظر گرفته‌شده ، که بهینه مقدار پلی ساکارید تولید خواهد شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of aeration intensity, agitation speed, temperature and pH parameters on production of a microbial polysaccharide

نویسندگان [English]

  • Mojtaba Khani 1
  • asma chegeni 2
  • ali bahrami 2
چکیده [English]

Biopolymers are biological macromolecules that large and small subunits that bind covalently to the same are connected by a long chain of cause and they are built. Because of the biopolymers are produced naturally of the living organisms such as plants, animals and microorganisms therefor are biodegradable, they are very good. Types of biopolymers, are including nucleic acids, proteins, polysaccharides, polyhydroxyalkanoate, polyphenols, and polysulfone. In order to use biopolymers in industry to commercialization the production process and optimize its production, According to studies on optimizing the production of biopolymers is specified In addition to the impact of important nutritional factors in the production process of biopolymers such as sources of carbon, nitrogen, phosphorus, sulfur and physical factors in the production process of biopolymers are highly effective. In this study, parameters such as intensity, aeration, agitation speed, temperature and pH for optimal production of biopolymers have been investigated. According to the results, most references are considered appropriate values for the aeration rate, agitation speed, temperature and pH, respectively 0.5-3 vvm, 200-800 rpm, 27-32°C, 8-5, ‌that under this condition will produce the polysaccharide.

کلیدواژه‌ها [English]

  • microbial biopolymer
  • microbial polysaccharide
  • Aeration rate
  • Agitation speed
  • temperature