کلیدواژه‌ها = چسب حساس به فشار
بررسی فرمول‌بندی، خواص و کاربردهای اسفنج‌های چسبان

دوره 6، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 64-75

امین عبدالهی؛ مرتضی سلطان دهقان؛ بهاره رضوی


بررسی ساختار و ویژگی های فیزیکی- شیمیایی پلیمرهای پایه چسب های حساس به فشار

دوره 4، شماره 4، اسفند 1393، صفحه 77-85

رحیم ابراهیمی بریسا؛ حسین رسالتی؛ محمدهادی آریایی منفرد؛ علی قاسمیان؛ علیرضا شاکری