نویسنده = علی قاسمیان
تعداد مقالات: 2
1. بررسی ساختار و ویژگی های فیزیکی- شیمیایی پلیمرهای پایه چسب های حساس به فشار

دوره 4، شماره 4، اسفند 1393، صفحه 77-85

رحیم ابراهیمی بریسا؛ حسین رسالتی؛ محمدهادی آریایی منفرد؛ علی قاسمیان؛ علیرضا شاکری


2. ایجاد پیوندهای عرضی در سلولوز با هدف بهبود مقاومت ‌تر کاغذ

دوره 3، شماره 4، اسفند 1392، صفحه 49-57

رحیم یدالهی؛ یحیی همزه؛ حسین مهدوی؛ علی قاسمیان