نویسنده = مجتبی خانی
تعداد مقالات: 1
1. اثرپارامترهای سرعت هوادهی، دما، سرعت همزن و pH بر تولید پلی ساکاریدهای میکروبی

دوره 5، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 28-16

مجتبی خانی؛ اسماء چگنی؛ علی بهرامی