نویسنده = عباس رضایی شیرین آبادی
حذف فلزات سنگین از آب و پساب با بربرجذب به‌وسیله انواع مختلف ژل‌های پلیمری

دوره 13، شماره 3، آذر 1402، صفحه 26-38

مائده رمضانپور؛ محدثه میرزائی؛ عباس رضایی شیرین آبادی


ذرات دوخاصیتی: 1- طراحی و تهیه

دوره 12، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 36-49

مائده رمضانپور؛ عباس رضایی شیرین آبادی


پلیمرهای پاسخگو به کربن دی‌اکسید (CO2): 2- کاربردها

دوره 8، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 42-51

سجاد آور؛ عباس رضایی شیرین آبادی


پلیمرهای پاسخگو به کربن دی‌اکسید: 1- مفاهیم بنیادی و دسته‌بندی

دوره 8، شماره 3، آذر 1397، صفحه 36-44

سجاد آور؛ عباس رضایی شیرین آبادی