نویسنده = فرخی، مجتبی
تعداد مقالات: 1
1. سازوکار و سینتیک پلیمرشدن رادیکالی انتقال ید

دوره 4، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 44-65

مجتبی فرخی؛ مهدی عبداللهی