نویسنده = جعفری، مصطفی
تعداد مقالات: 1
1. پوشش های پلیمری دارای نانوذرات ITO: عوامل مؤثر بر خواص رسانایی و نوری

دوره 6، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 55-62

مصطفی جعفری؛ فائزه قدیمی حرفه