نویسنده = کدخدایی، امیرمجید
تعداد مقالات: 1
1. اثر پارامترهای فرآیندی بر خواص اسفنج پلی متاکریل ایمید

دوره 2، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 28-36

امیرمجید کدخدایی؛ احمدرضا بهرامیان؛ محمدحسین نویدفامیلی